كتاب ها كتاب ها

 

عنوان کتابها بر اساس تاریخ نشر از قدیم به جدید آورده شده اند

براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان يا تصوير كتاب كليك نماييد

 

 

 

 

رديف
                   عنوان                     
مولف
 سال نشر
 
 
 
1.
  پژوهش در علوم پزشكي و بهداشت، تأليف: دكتر محمدرضا زالي براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1374
 
 
 
2.
  برندگان جايزه نوبل در پزشكي و فيزيولوژي، ترجمه: دكتر ابوالحسن ضيا ظريفي راهنماي دانلود  
 
1377
 
 
 
3.
  مباني نوين ارتباط پزشك و بيمار، تأليف: دكتر محمدرضا زالي راهنماي دانلود  
 
1377
 
 
 
4.
  راهنماي گياه درماني، تأليف: دكتر فريبرز معطر، دكتر محمدرضا شمس اردكاني راهنماي دانلود    
1378
   
 
5.
  ذخيره خوارزمشاهي (كتاب اول و دوم) براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
تأليف: حكيم سيد اسماعيل جرجاني، تصحيح و تحشيه: دكتر محمدرضا محرري
1380
 
 
 
6.
    مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت حكيم سيد اسماعيل جرجاني  
 به كوشش: دكتر فريبرز معطر، دكتر محمدرضا شمس اردكاني و دكتر محمود مصدق
1381
 
 
 
7.
  ذخيره خوارزمشاهي (كتاب سوم) براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
تأليف: حكيم سيد اسماعيل جرجاني، تصحيح و تحشيه: دكتر محمدرضا محرري
1382
 
 
 
8.
  نماي آماري وضعيت بهداشت و درمان در ايران راهنماي دانلود  
 
1383
 
   
9.
  ذخيره خوارزمشاهي (كتاب چهارم و پنجم) براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
تأليف: حكيم سيد اسماعيل جرجاني تصحيح و تحشيه: دكتر محمدرضا محرري
1384
 
 
 
10.
  الحاوي (جلد بيستم) براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
تأليف: محمد بن زكرياي رازي، ترجمه و تنظيم: دكتر سليمان افشاري‌پور
1384
 
 
 
11.
  الحاوي (جلد بيست و يكم) براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
تأليف: محمد بن زكرياي رازي، ترجمه و تنظيم: دكتر سليمان افشاري‌پور
1384
 
 
 
12.
  تاريخچه شروع و پيشرفت جراحي قفسه سينه در ايران  راهنماي دانلود  
تأليف: دكتر عزيز ا... عباسي
1384
 
 
 
13.
  مدخل نامه (دائره المعارف پزشكي اسلام و ايران) راهنماي دانلود  
به كوشش گروه طب اسلامي و طب سنتي
1385
 
 
 
14.
  تاريخچه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1385
 
 
 
15.
  مجموعه مقالات: به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر محمدرضا محرري براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1385
 
 
 
16.
  مجموعه مقالات: به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر حسين حكمت راهنماي دانلود  
 
1386
 
 
 
17.
    مجموعه مقالات: به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر هاراطون داويديان  
 
1386
 
   
18.
  شناخت و درمان افسردگي در فرهنگ ايراني دكتر هاراطون داويديان براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1386
 
 
 
19.
  مجموعه مقالات: به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر كريم وصال راهنماي دانلود  
 
1387
 
 
 
20.
  سنگ كليه و مثانه از ديدگاه محمد بن زكرياي رازي راهنماي دانلود  
 
1387
 
 
 
21.
  گزيده تصاوير تاريخ پزشكي اسلام و ايران راهنماي دانلود  
 
1387
 
 
 
22.
    مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر اسمعيل يزدي راهنماي دانلود  
 
1387
 
 
 
23.
  خبرنامه فرهنگستان علوم پزشكي، دوره ده ساله 1387 - 1378 راهنماي دانلود  
 
(1378-1387)
 
 
 
24.
  سيري در تاريخ دندان‌پزشكي از گذشته تا معاصر (دفتر نخست) راهنماي دانلود  
گردآوري و نگارش، دكتر اسمعيل يزدي
1388
 
 
25.
  خلاصه مطالعه تطبيقي مديريت بلايا در كشورهاي منتخب ارائه الگو براي ايران براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1388
 
   
26.
  جستاري در سلامت معنوي براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1389
 
 
 
27.
  مجموعه مقالات: به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر علي اكبر ولايتي براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1390
 
 
 
28.
  دائره المعارف ريشه شناختي واژه‌هاي پزشكي براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
تحقيق و نگارش: دكتر جواد طباطبايي عدناني
1391
 
 
 
29.
 
سند برنامه ريزي و ساماندهي پژوهش‌هاي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران راهنماي دانلود
 
 
1391
 
 
 
30.
  مجموعه مقالات: به مناسبت بزرگداشت استاد دكتر فريدون عزيزي براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.    
1391
   
 
31.
  سنجش اثر پژوهشي در علوم پزشكي الگوها و روش‌ها براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 نوشته: حميدرضا جمالي مهموئي
1391
 
 
 
32.
  برنامه راهبردي و اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1391
 
 
 
33.
  دايره المعارف پزشكي اسلام و ايران، زير نظر دكتر علي اكبر ولايتي  
 
1390
 
 
 
 
 
34.
  تاريخچه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران راهنماي دانلود  
 
1391
 
 
 
35.
  مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دانشمند فرهيخته استاد دكتر سيد حسن عارفي براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1392
 
 
 
36.
  راهكارهاي توسعه اخلاق پرستاري براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.    
1392
   
 
37.
  ادغام آموزش پزشكي و نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني در جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1392
 
 
 
38.
  تاريخچه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران   راهنماي دانلود  
 
1392
 
 
 
39.
  آژانس‌هاي سلامت محور سازمان ملل در جمهوري اسلامي ايران وظايف و فعاليت‌ها براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.  
 
1392
 
 
40.
  وضعيت كشوري و جهاني اهداف توسعه هزاره در بخش سلامت و موضوع سلامت بعد از 2015 براي دستيابي به متن كامل كتاب بر روي عنوان كليك كنيد.    
1392
 
 
41.
  مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمي دانشمند فرهيخته استاد دكتر عباس شفيعي  راهنماي دانلود  
 
1392
 
 
 
42.
  اعتیاد: بررسی وضعیت فعلی و تاثیر آن بر سلامت و توسعه راهنماي دانلود  
 
1392
 
 
 
43.
  اچ آی وی/ ایدز: چشم انداز جهانی، منطقه ای و کشوری  راهنماي دانلود  
 
 1392
 
 
 
44.
  نمونه های موفق سبک زندگی سالم راهنماي دانلود  
 
 1392
 
   
45.
  سلامت معنوی راهنماي دانلود  
 
1392
 
 
 
46.
  درآمدی بر سلامت معنوی راهنماي دانلود
 
 
 1392
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
47.
  بررسی  فراوانی و توزیع جغرافیایی نیروی انسانی دندان پزشکی کشور در سال 1391 راهنماي دانلود  
 
1393
 
 
 
48.
   گزارش نهایی پروژه پژوهشی بانک اطلاعات انگل شناسی پزشکی ایران راهنماي دانلود     1393
 
 
 
49.
   دستاوردهای کمی آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی و دوره های  تخصصی تکمیلی پزشکی در جمهوری اسلامی ایران 1391- 1357 راهنماي دانلود  
 
1393
 
 
 
50.
   سيري در تاريخ دندان پزشكي ايران گذشته و معاصر (دفتر دوم) راهنماي دانلود  
 
1393
 
 
 
51.
  اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي  راهنماي دانلود  
 
1393
 
 
 
52.
  سلامت معنوی؛ چیستی، چرایی و چگونگی  راهنماي دانلود  
 
1393
 
   
53.   زندگی نامه علمی و مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمی دانشمند فرهیخته استاد دکتر منوچهر دوائی راهنماي دانلود     1393      
54.
  سلامت معنوی از دیدگاه اسلام (مفاهیم، شاخص ها، مبانی) راهنماي دانلود     1393
 
 
 
55.
  سالمندی و مسائل سلامت مرتبط با آن راهنماي دانلود  
 
1393
 
 
 
 
  مجموعه مقالات استاد دکتر سید ضیاالدین تابعی راهنماي دانلود  
 
1394