نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

رديف

 

نام دانشگاه

   آدرس اينترنتي 

1.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﮎ

www.arakmu.ac.ir

2.

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش

www.ajaums.ac.ir

3.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﻴﻞ

www.arums.ac.ir

4.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﻴﻪ

www.urmia.ac.ir

5.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن

www.mui.ac.ir

6.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اهواز

www.ajums.ac.ir

.7   دانشگاه علوم پزشكي ايران www.iums.ac.ir

8.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم

www.medilam.ac.ir

9.

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

www.iautmu.ac.ir

10.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ

www.mubabol.ac.ir

11.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

www.hums.ac.ir

12.

  دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

www.bmsu.ac.ir

13.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ

www.bpums.ac.ir

14.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

www.bums.ac.ir

15.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

www.tbzmed.ac.ir

16.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان

www.tums.ac.ir

17.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺮم

www.jums.ac.ir

18.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

www.nkums.ac.ir

19.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دزﻓﻮل

www.dums.ac.ir

20.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن

www.rums.ac.ir

21.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﺑﻞ

www.zbmu.ac.ir

22.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاهدان

www.zaums.ac.ir

23.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن

www.zums.ac.ir

24.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن

www.sem-ums.ac.ir

25.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار

www.medsab.ac.ir

26.

  دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

27.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎهرود

www.shmu.ac.ir

28.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد

www.skums.ac.ir

29.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

 www.sbmu.ac.ir

  30. 

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻴﺮاز 

www.sums.ac.ir

31.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ

www.uswr.ac.ir

32.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺴﺎ

www.fums.ac.ir

33.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ

www.qums.ac.ir

34.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ

www.muq.ac.ir

35.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن

www.kaums.ac.ir

36.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮج (البرز)

www.abzums.ac.ir

.37   دانشگاه علوم پزشكي كردستان www.muk.ac.ir

38.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن

www.kmu.ac.ir

39.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

www.kums.ac.ir

40.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن

www.gmu.ac.ir

41.

  

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد

www.gums.ac.ir

42.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻴﻼن

www.goums.ac.ir

43.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن

www.lums.ac.ir

44.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران

mazums.ac.ir

45.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

www.mums.ac.ir

46.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ همدان

www.umsha.ac.ir

47.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج

www.yums.ac.ir

48.

  داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد

www.ssu.ac.ir