موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Healthcare Disparities
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Institute of Medicine (U.S.)
Urban Health
Health Services Research
Rural Health Services
Health Policy
Health Promotion
Women's health services
Healthcare disparities
City Planning
Health Status Disparities
World Health
Healthcare Disparities
 
پدیدآور:
Whitman, Steven
World Health Organization.Centre for Health Development.
Walraven, Gijsbertus Engelinus Laurentius,1957-
Nebraska Symposium on Motivation(57th :2009 :Lincoln, Neb.)
Ruger, Jennifer Prah.
 
ناشر:
National Academies Press
World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean
Cambridge University Press
World Health Organization,
Humana Press
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
Jossey-Bass
World Health Organization ;UN-HABITAT
World Health Organization, Western Pacific Region
World Health Organization
World Health Organisation
Springer
Earthscan
Springer Verlag
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Health and poverty
Walraven, Gijsbertus Engelinus Laurentius,1957- ؛  London Earthscan   ، 2011
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.W221h‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The economics of health equity
Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭W‬,‭84.1‬,‭.E19‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Rural caregiving in the United States
New York Springer   ، 2011
شماره راهنما: ‭WA‬,‭390‬,‭.R948‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Equity, social determinants, and public health programmes
Geneva, Switzerland World Health Organization   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭525‬,‭.E64‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Urban health and society
San Francisco Jossey-Bass   ، 2009
شماره راهنما: ‭WA‬,‭380‬,‭U7157‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Promoting health and equity
Manila, Philippines World Health Organization, Western Pacific Region   ، 2009
شماره راهنما: ‭W‬,‭76‬,‭.P962‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Hidden cities
World Health Organization.Centre for Health Development. ؛  [Kobe, Japan] World Health Organization ;UN-HABITAT   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭380‬,‭.W927‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Global health and global health ethics
Cambridge Cambridge University Press   ، 2011
شماره راهنما: ‭WA‬,‭530.1‬,‭.G562‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Health and social justice
Ruger, Jennifer Prah. ؛  Oxford ;New York Oxford University Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭540.1‬,‭.R928H‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Social determinants approaches to public health
Geneva World Health Organization,   ، 2011
شماره راهنما: ‭WA‬,‭300.1‬,‭.S699‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Quality improvement in primary healthcare
Egypt WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean   ، 2004
شماره راهنما: ‭W‬,‭84‬,‭.Q1‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Health disparities in youth and families
Nebraska Symposium on Motivation(57th :2009 :Lincoln, Neb.) ؛  New York Springer Verlag   ، 2011
شماره راهنما: ‭W‬,‭84‬,‭.AA1n362‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Healthcare disparities at the crossroads with healthcare reform
New York, NY Springer   ، 2011
شماره راهنما: ‭W‬,‭84‬,‭.AA1h434‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Building the knowledge base on the social determinants of health
World Health Organization ؛  Nasr City, Cairo, Egypt World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean   ، 2008
شماره راهنما: ‭WA‬,‭300‬,‭.JA2w927‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Gender, women and primary health care renewal
World Health Organization ؛  Geneva World Health Organisation   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭309‬,‭.W76‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Future directions for the national healthcare quality and disparities reports
Institute of Medicine (U.S.) ؛  Washington, D.C. National Academies Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭W‬,‭84.3‬,‭.I59F‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Eliminating healthcare disparities in America
Totowa, N.J. Humana Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭W‬,‭84‬,‭.AA1e39‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Health assets in a global context
New York Springer   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭590‬,‭.H434‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Perspectives of knowledge management in urban health
New York Springer   ، 2010
شماره راهنما: ‭WA‬,‭380‬,‭.P467‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Urban health
Whitman, Steven ؛  New York Oxford University Press   ، 2011
شماره راهنما: ‭WA‬,‭380‬,‭.W615u‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک