فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لام‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
اخ‍لاق‌
س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار ق‍درت‌
ح‍ی‍ا
ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ث‍ب‍ت‌ پ‍س‌ ض‍رب‍ه‌ ای‌
م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌
زم‍ان‌ آی‍ن‍ده‌
ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ه‍م‍گ‍را
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌
ع‍ل‍م‌
س‍ب‍ک‌
م‍داخ‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌-رف‍ت‍اری‌
س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌
غ‍م‌ وش‍ادی‌ در ق‍رآن‌
س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍رح‌
ش‍ام‍ک‍وئ‍ی‍ان‌، ل‍ی‍لا
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
ف‍لاح‌، راح‍ل‍ه‌
م‍وس‍وی‌، س‍م‍ی‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
ح‍س‍ن‌ دوس‍ت‌ ف‍رخ‍ان‍ی‌، ه‍ادی‌
ام‍ی‍ن‌ پ‍ور، ف‍اطم‍ه‌
زارع‍ی‌ ت‍وپ‍خ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍اج‍دی‌، اک‍ب‍ر
ج‍وک‍ار، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌
م‍رادی‌پ‍ور، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ف‍ی‍ض‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
ف‍دراس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مقاله فارسی
 
 
آینده پژوهی ، مفاهیم و روشها.
مرادی پور، حجت الله ؛  ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
راهنمای سازمان جهانی بهداشت /فدراسیون جهانی آموزش پزشکی برای اعتبار بخشی آموزش پزشکی عمومی
ژنو فدراسیون جهانی آموزش پزشکی , سازمان جهانی بهداشت   ، ۲۰۰۵ , ۲۰۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
نقش دانشگاه های خلاق آینده در مارپیچ سه گانه کریدورهای علم و فناوری
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
فناوری های همگرا :شکل دهنده آینده پزشکی .
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
اثر بخشی مداخله معنوی به شیوه ی گروهی بر ارتقای امید و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان .
فلاح ، راحله ؛  ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
اثر بخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی ، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه .
بوالهری ، جعفر ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
اثر بخشی مداخله های شناختی رفتاری و معنوی مذهبی در کاهش اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان .
قهاری ، شهربانو ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
اثربخشی مداخله معنوی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان .
لطفی کاشانی ، فرح ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
اخلاق تحصیل زنان .
موسوی ، سمیه السادات ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه ای در بیماران مبتلا به سرطان .
شامکوئیان ، لیلا ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
الگوی تقویت حیا در سبک زندگی اسلامی .
جوکار، محبوبه ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
اولویت های تحقق سبک زندگی اسلامی در گفت وگو با آیت الله علامه محمدتقی مصباح .
۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
آداب گفتاری حاکم بر سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن .
امین پور، فاطمه ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
بررسی الگوی آرمانی سبک زندگی از دیدگاه مکتب اسلام .
حسن دوست فرخانی ، هادی ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامی در مقایسه با نظریه های روان شناسی و جامعه شناسی .
زارعی توپخانه ، محمد ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
بسترسازی قرآن در مدیریت اعتدال گرایانه غم و شادی .
ساجدی ، اکبر ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری .
مشکانی سبزواری ، عباسعلی ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
درآمدی بر سبک زندگی اسلامی .
فیضی ، مجتبی ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
رسانه ملی و سبک زندگی در گفت وگو با دکتر سیدحسین شرف الدین .
۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
سبک زندگی عالمان بزرگ اسلامی ، رهیافتی بر سلامت معنوی در آئینه ی نگاه و عمل علامه حسنزاده آملی .
لاریجانی ، باقر ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9