فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ص‍ور
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۰
ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ض‍ی‍اءظری‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ب‍روم‍ن‍د، ب‍ه‍روز
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۲۰-
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
س‍ل‍م‍ان‍ی‌ - ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۸-
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ن‍دی‍م‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ش‍ف‍ائ‍ی‌، م‍ظف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
 
ناشر:
زب‍ان‍ک‍ده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ب‍ی‌ ج‍ا
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
س‍ب‍ز آرن‍گ‌ : م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا
س‍ب‍ز آرن‍گ‌: م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ا.پی .ا .استایل اند ایسرچ ریپورت رایتینگ
سلمانی - ندوشن ، محمدعلی ،۱۳۴۸- ؛  تهران زبانکده   ، ۲۰۰۴م .=۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گلستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران بی جا   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭925‬,‭786m875P.‬,‭1378‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبن زکریای رازی
برومند، بهروز ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭356‬,‭s398B.‬,‭1387‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آینده نگاری تکنولوژی
تهران بنیاد توسعه فردا   ، [۱۳۸۴ ]
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمد بن زکریای رازی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاددکترحسین حکمت
تهران فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برندگان جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی ( ۱۹۰۱- ۱۹۹۷)
ضیاءظریفی ، ابوالحسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران سبز آرنگ : معاونت بهداشت و خدمات درمانی استان تهران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات بمناسبت بزرگداشت استاد دکتر علی اکبر ولایتی
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر اسمعیل یزدی
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدخل نامه دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران . گروه طب اسلامی و طب سنتی ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده تصاویر تاریخ پزشکی اسلام و ایران
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نمای آماری وضع بهداشت و درمان در ایران در پایان دهه ۷۰ شمسی
ندیم ، ابوالحسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های سیمای بهداشت در جمهوری اسلامی ایران از سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹
تهران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت بهداشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭725s71J.‬,‭1392‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران سبز آرنگ : معاونت بهداشت و خدمات درمانی استان تهران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران امیر کبیر، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسین ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین
شفائی ، مظفر بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4