فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍را
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍غ‍ز
چ‍اپ‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌
ع‍ل‍م‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ف‍ن‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ه‍م‍گ‍را
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ن‍اری‍ون‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
لاوری‌، ن‍رگ‍س‌
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌،۱۳۴۲-
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌، ۱۳۴۲-
م‍رداوی‌، ل‍ی‍لا
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌ ،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍روع‌ - ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ و ح‍ق‍وق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های پزشکی علامه سیدعبدالله بلادی بوشهری
نبی پور، ایرج ؛  بوشهر انتشارات شروع - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکتب پزشکی بندرسیراف
نبی پور، ایرج ، ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پسامدرنیسم وپزشکی
نبی پور، ایرج ، ۱۳۴۲- ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیش درآمدی برتاریخ پزشکی خلیج فارس =yrotsiH lacideM fluG naisreP eht ot noitcudortnI
نبی پور، ایرج ،۱۳۴۲- ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکزتحقیقات اخلاق وتاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
نقش دانشگاه های خلاق آینده در مارپیچ سه گانه کریدورهای علم و فناوری
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
فناوری های همگرا :شکل دهنده آینده پزشکی .
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
روش شناسی سناریونویسی برای آینده نگاری در علوم زیست پزشکی
نبی پور، ایرج ؛  ۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
آینده چاپ سه بعدی در علوم زیستی
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
رصد برنامه تحقیقاتی پیشاهنگ مغز )NIARB( بنیاد ملی سلامت آمریکا
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
از غار حرا تا آکسفورد
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
تاریخ پزشکی ایران در خلیج فارس
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه مند
لاوری ، نرگس ؛  ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی بندر گناوه
مرداوی ، لیلا ؛  ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
مدرنیته و سنت در پزشکی
انصاری پور، محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک