فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لام‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
آی‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اخ‍لاق‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ع‍ض‍و
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
اردش‍ی‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر۱۳۴۲-
س‍ل‍طان‍ی‌ ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌، ک‍ام‍ران‌،۱۳۳۵-
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،۱۳۴۰
ع‍ی‍س‍ی‌ زاده‌، ن‍ی‍ک‍زاد
اردش‍ی‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ب‍رای‌ ف‍ردا
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پزشک و ملاحظات اخلاقی
لاریجانی ، باقر،۱۳۴۰ ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پزشک و ملاحظات اخلاقی
اردشیر لاریجانی ، باقر ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
سبک زندگی عالمان بزرگ اسلامی ، رهیافتی بر سلامت معنوی در آئینه ی نگاه و عمل علامه حسنزاده آملی .
لاریجانی ، باقر ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیوند اعضا(مباحث علمی ، اخلاقی ، حقوقی و فقهی )
لاریجانی ، باقر۱۳۴۲- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭350‬,‭p323L.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پزشک و ملاحظات اخلاقی
اردشیر لاریجانی ، باقر، ۱۳۴۰- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭50‬,‭p766A.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آیین تعلیم و تربیت در آموزش پزشکی از دیدگاه آیات و روایات
عیسی زاده ، نیکزاد ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آینده آموزش پزشکی عمومی کشور در افق ۱۴۰۴
سلطانی عربشاهی ، کامران ،۱۳۳۵- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر فلسفه اخلاق در تصمیم گیریهای اخلاقی در طب
لاریجانی ، باقر ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
تاریخچه اخلاق پزشکی در ایران
لاریجانی ، باقر ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک