فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ان‍ح‍طاط ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌
م‍ح‍دث‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ح‍دی‍ث‌ - ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌
ن‍ج‍وم‌--م‍ت‍ون‌ ق‍ری‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ص‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۵۹۷ ق‌ .ف‍ص‍ول‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وح‍ی‌ و ال‍ه‍ام‌
ع‍ل‍وم‌ -- چ‍ی‍ن‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ع‍ل‍م‌
ف‍اراب‍ی‌
اب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ع‍ل‍م‌ ه‍ی‍ات‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
ع‍ل‍م‌ اخ‍لاق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌-ع‍ل‍م‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ - ن‍ج‍وم‌
 
پدیدآور:
اق‍ت‍ص‍ادی‌، ش‍ه‍ری‍ار
م‍دن‍ی‌، پ‍ژم‍ان‌ ام‍ی‍ن‌
رح‍م‍ت‌ خ‍واه‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ص‍در، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌
راش‍ک‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ن‍و، م‍رض‍ی‍ه‌
ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا،۱۳۵۳-
ب‍طل‍م‍ی‍وس‌ ، ک‍لاودی‍وس‌
ن‍ی‍ک‌ س‍رش‍ت‌، م‍ائ‍ده‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ اب‍وذر
خ‍واج‍گ‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
دل‍داده‌ م‍ق‍دم‌، س‍ح‍ر
ک‍س‍ائ‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ج‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ان‍ص‍اری‌، ب‍اس‍م‌
م‍ح‍م‍دی‌ ن‍س‍ب‌، رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
م‍دی‍ری‍ت‌، ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ک‍ب‍ری‌، ال‍خ‍زان‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍خ‍طوطات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ف‍ج‍ر
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍روه‌ ع‍ل‍م‌ اطلاع‍ات‌ و دان‍ش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍خ‍طوطات‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ل‍ک‍ی‌ ن‍ج‍وم‍ی‌
ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه طب الامام علی والمعصومین
انصاری ، باسم ؛  بیروت منشورات الفجر   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرائد الفوائد فی الرجال
حسینی سبزواری ، جعفر بن محمد ؛  قم مکتبه سماحه آیه الله العظمی المرعشی النجفی الکبری ، الخزانه العالمیه للمخطوطات الاسلامیه   ، ۲۰۱۰م .=۱۴۳۱ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الانتخاب القریب من التقریب
صدر، سید حسن ؛  قم مکتبه سماحه آیه الله العظمی المرعشی النجفی الکبری ، الخزانه العالمیه للمخطوطات الاسلامیه   ، ۲۰۱۱م .=۱۴۳۲ ق .=۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرچشمه علوم انبیاآ علیهم السلام
رحمت خواه تبریزی ، اسماعیل ؛  قم کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی   ، ۱۴۲۵ق = .۲۰۰۴م =۱۳۸۳ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح فصول نصریه
خواجگی شیرازی ، محمد بن احمد ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
نقش دانشگاه های خلاق آینده در مارپیچ سه گانه کریدورهای علم و فناوری
نبی پور، ایرج ؛  ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
مجله اخلاق و تاریخ پزشکی
تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی تهران   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
المجسطی
بطلمیوس ، کلاودیوس ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الملخص فی الهیئة
جغمینی ، محمودبن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم و فناوری در چین :گزارش راهبردی آکادمی علوم چین
اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محصل فی مسائل الهیئه
نراقی ، محمد مهدی بن ابوذر ؛  قم مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی با تاکید بر رویکردهای هومنوتیک و کل نگر[ پایان نامه ]
مدنی ، پژمان امین ؛  صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ) مدیریت ، علم و فناوری   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی تدوین اصطلاح نامه ی پزشکی اسلام و ایران [ پایان نامه ]
دلداده مقدم ، سحر ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی   ، ۱۳۹۱-۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه آراء فارابی و ابن خلدون در طبقه بندی علوم ریاضی و طبیعی [ پایان نامه ]
محمدی نسب ، رضا ؛  تهران الهیات و معارف اسلامی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
واژگان تخصصی تشریح در قرن ۸ هجری به استناد کتاب تشریح الابدان منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی [ پایان نامه ]
نیک سرشت ، مائده ؛  پیام نور ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل استنادی مقالات جلد دوم دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران [ پایان نامه ]
راشکی قلعه نو، مرضیه ؛  پیام نور، واحد مشهد علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنجش اثر و پیامد پژوهش های علوم پزشکی
جمالی مهموئی ، حمید رضا،۱۳۵۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
نقش تعالیم اسلامی و تحقیقات دانشمندان مسلمان در پیشرفت علم و تغذیه
اقتصادی ، شهریار ؛  ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
عوامل پیشرفت و انحطاط علوم پزشکی در جوامع اسلامی ( در گذشته و حال .)ژ
کسائی ، نورالله ؛  ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
شیمی و علم طب در عهد سامانیان
۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3