فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ طب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ج‍رج‍ان‍ی‌
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ض‍ی‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‌، م‍ری‍م‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ولای‍ت‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
دان‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران امیر کبیر، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
چند کتاب معتبر طبی در تمدن اسلامی
ولایتی ، علی اکبر ؛  ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
مروری بر زندگی و اندیشه های حکیم سید اسماعیل جرجانی از گرگان تا خوارزم
ولایتی ، علی اکبر ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
طب سنتی علم زنده است
ولایتی ، علی اکبر ؛  ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
مقدمه ای بر تاریخ طب سنتی ایران و نگاهی به اخلاق پزشکی
ولایتی ، علی اکبر ؛  ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
نوع شناسی ، بررسی و تحلیل محتویات مجلات پزشکی ایران از ابتدای صنعت چاپ تا پایان دوره پهلوی اول در ایران [ پایان نامه ]
ضیایی نسب ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده طب سنتی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درباره جندی شاپور
ولایتی ، علی اکبر ؛  دزفول دانشگاه صنعتی جندی شاپور   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک