فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍لاه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌، م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ و ارت‍ق‍اء س‍لام‍ت‌، گ‍روه‌ ف‍ن‍اوری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌، ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های سیمای بهداشت در جمهوری اسلامی ایران از سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹
تهران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت بهداشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭725s71J.‬,‭1392‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های سیمای سلامت در جمهوری اسلامی ایران
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سلامت ، مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت ، گروه فناوری و مدیریت اطلاعات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سلامت ، دبیرخانه تحقیقات کاربردی ، کرمانشاه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭725S7IJ‬,‭1388‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازتوانی در حوادث طبیعی :اصول و رویکردها
تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، معاونت بهداشتی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه راه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت بهداشتی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک