فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌-- ۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ و ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  تهران , بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیمارستان های ایران در زمان صفویه و قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صنایع کهن در دوره قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  تهران پیکره   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک