فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ر ه‍ا
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
داروس‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
الاغ‍راض‌ ال‍طب‍ی‍ه‌ و ال‍م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ع‍لائ‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
س‍ب‍ز آرن‍گ‌ : م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌
راه‌ ک‍م‍ال‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سنتی و طب مکمل
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران راه کمال   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران سبز آرنگ : معاونت بهداشت و خدمات درمانی استان تهران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روند تحول پزشکی نوین ایران از دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
نقد و معرفی کتاب الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
داروسازی سنتی مکمل طب سنتی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک