فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ - ن‍ام‌ ه‍ا - ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‌ ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا.
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ت‍دوی‍ن‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وطن‌پ‍رس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
چ‍وگ‍ان‌
چ‍وگ‍ان‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ب‍ز آرن‍گ‌: م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
به سوی اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی (مجموعه مقالاتی در زمینه آماده سازی اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران سبز آرنگ : معاونت بهداشت و خدمات درمانی استان تهران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مستند مشاهیر پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوان های موضوعی پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره کتابهای چاپ سنگی پزشکی ایران
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رده SIR : تاریخ پزشکی دوره اسلامی : بازنویسی و گسترش پزشکی دوره اسلامی در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی پزشکی اسلام و ایران
وطن پرست ، علی اکبر ، ۱۳۴۲- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
معرفی کتاب راهنمایی هایکلی برای روش شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
به سوی اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی ( مجموعه مقالاتی در زمینه آماده سازی اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک