فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ - ن‍ام‌ ه‍ا - ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‌ ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا.
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ت‍دوی‍ن‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ی‍راب‌ زاده‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌
وطن‌پ‍رس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ، ۱۳۴۲-
ول‍ی‌ ن‍ژادی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
چ‍وگ‍ان‌
چ‍وگ‍ان‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ب‍ز آرن‍گ‌: م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
به سوی اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی (مجموعه مقالاتی در زمینه آماده سازی اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران سبز آرنگ : معاونت بهداشت و خدمات درمانی استان تهران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مستند مشاهیر پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوان های موضوعی پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره کتابهای چاپ سنگی پزشکی ایران
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رده SIR : تاریخ پزشکی دوره اسلامی : بازنویسی و گسترش پزشکی دوره اسلامی در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی پزشکی اسلام و ایران
وطن پرست ، علی اکبر ، ۱۳۴۲- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
معرفی کتاب راهنمایی هایکلی برای روش شناسی در زمینه تحقیق و ارزیابی طب سنتی
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
امکان سنجی انعکاس پتانسیل مفاهیم طب سنتی ایران در پارادایم بین المللی نظام واحد پزشکی یو ام ال اس
ولی نژادی ، علی ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
امور طبیعه و ارکان در مکتب طب ایرانی
میراب زاده اردکانی ، مهران ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
طب مبتنی بر شواهد در طب سنتی ایران ، تمهیدات و تهدیدات
بیگدلی ، شعله ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
طرح نقشه نمایی مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی نظام زبان واحد پزشکی SLMU
ولی نژادی ، علی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
قاروره ( ادرار )از دیدگاه طب ایرانی
مینایی ، محمدباقر ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
نشست طب سنتی ( جلسه دوم )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی بر کابرد و میزان استفاده از طب مکمل و جایگزین در سایر کشورها بر اساس آخرین مطالعات آماری
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی به کتاب تاریخ دامپزشکی و پزشکی در ایران
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران موسسه کیهان   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک