فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
طرح‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍دال‍ت‌
ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍لام‍ت‍ی‌س‍ن‍ج‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌
واع‍ظ م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌، م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ و ارت‍ق‍اء س‍لام‍ت‌، گ‍روه‌ ف‍ن‍اوری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌، ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ب‍رگ‌ رض‍وان‌
ال‍ون‍د پ‍وی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های سیمای بهداشت در جمهوری اسلامی ایران از سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹
تهران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت بهداشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭725s71J.‬,‭1392‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نتایج دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر تهران ۱۳۹۰
واعظ مهدوی ، محمدرضا، ۱۳۳۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۴۴۸۰-۸۱ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان لبافی نژاد - نرسیده به خیابان فخر رازی - پلاک ۱۶۶ - طبقه دوم الوند پویان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه ملی بار بیماری ها و آسیب ها، بار عوامل خطر سلامت و امید زندگی توام با سلامت در جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۲ در سطح ملی و برای شش استان
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .معاونت سلامت ؛  تهران برگ رضوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭m56I 7IJ‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های سیمای سلامت در جمهوری اسلامی ایران
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سلامت ، مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت ، گروه فناوری و مدیریت اطلاعات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت سلامت ، دبیرخانه تحقیقات کاربردی ، کرمانشاه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭900‬,‭725S7IJ‬,‭1388‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک