فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- آس‍ی‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
گ‍وم‍ز گ‍ون‌، ف‍ض‍ه‌
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.
ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌
ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ و ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  تهران , بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابرروندهای پزشکی
نبی پور، ایرج ، ۱۳۴۲- ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭82‬,‭a611N.‬,‭1393‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طب سینایی در گذار به مدرنیته در ایران قاجار
نبی پور، ایرج ، ۱۳۴۲- ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭t611N.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیمارستان های ایران در زمان صفویه و قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شهر دانایی :راهنمایی برای سیاست گذاران توسعه ی شهری
نبی پور، ایرج ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منطقه ی ویژه ی علم و فناوری
نبی پور، ایرج ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش وقف در توسعه نهاد های بیمارستانی و آموزش پزشکی در امپراتوری عثمانی و ایران قرن ۱۹
گومز گون ، فضه ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک