فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ -- چ‍ی‍ن‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ --آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
درداری‌، ن‍وروز، ۱۳۱۸-
م‍ی‍چ‍ی‍چ‌، پ‍رو
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ح‍وزه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
م‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آینده نگاری تکنولوژی
تهران بنیاد توسعه فردا   ، [۱۳۸۴ ]
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیده بانی
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری
هاشمیان اصفهانی ، مسعود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگاری زیست فناوری در ایران ۱۴۰۴
علیزاده ، عزیز، ۱۳۵۵- ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی : انجمن آینده نگاری ایران   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آینده پژوهی و مدیریت آینده در سی دقیقه
میچیچ ، پرو ؛  تهران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته ، مرکز آینده پژوهی و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هوشمندی استراتژیک در سیاست گذاری
تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم و فناوری در چین :گزارش راهبردی آکادمی علوم چین
اصفهان علم آفرین ، پارس ضیاء   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوآوری از طریق راه نقشه فناوری
درداری ، نوروز، ۱۳۱۸- ؛  تهران موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک