فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍روم‍ن‍د، ب‍ه‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
گ‍ن‍دی‍ش‍اپ‍ور
س‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍روم‍ن‍د، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبن زکریای رازی
برومند، بهروز ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭356‬,‭s398B.‬,‭1387‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
در گستره دانش پزشکی و تاریخ ایران
برومند، بهروز ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
جایگاه پورسینا در دانش پزشکی از دیرباز تا امروز
برومند، بهروز ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
پزشکی در ایران باستان از پاسارگاد تا گندیشاپور
برومند، بهروز ؛  ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک