مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
زن‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
آب‌ م‍رواری‍د - ج‍راح‍ی‌
آب‌ درم‍ان‍ی‌
س‍لام‍ت‌ - اص‍ول‌
ک‍رج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ ، ق‍رن‌ ۵ ق‌ .، اس‍ت‍خ‍راج‌ آب‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
آب‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
آب‌ م‍رواری‍د --ج‍راح‍ی‌
ع‍س‍ل‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د، م‍ن‍ص‍ور
رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وال‍ح‍ج‍اج‌، ی‍وس‍ف‌
س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌
زک‍ی‌، ج‍م‍ال‌ م‍ح‍م‍د
ک‍ن‍ی‍ب‌، س‍ب‍س‍ت‍ی‍ان‌
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ب‍اب‍ازاده‌، ش‍ه‍لا
م‍وص‍ل‍ی‌، ع‍م‍ارب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
م‍وص‍ل‍ی‌، ع‍م‍ار ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ال‍ف‍اء
ال‍ف‍ا
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
زر ق‍ل‍م‌
طه‍وری‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍ل‍طائ‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علاجی بالماء البارده لشفاء الامراض ولحفظ الصحه
کنیب ، سبستیان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الشفاء فی علاج امراض النساء
سید، عبدالباسط محمد ؛  هرم - جیزه الفاء   ، ۲۰۰۸م =۱۴۲۹ ه =۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب المستقبل الدواء فی الماء
زکی ، جمال محمد ؛  هرم الفا   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عالج نفسک بعسل ... وحبه البرکه .. و ماء زمزم ..
ابوالحجاج ، یوسف ؛  قاهره دار اللطائف   ، ۲۰۰۴م .=۱۴۲۵ ق .=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
التداوی و الشفا بماء زمزم
عبدالحکیم محمد، منصور ؛  دمشق ، قاهره دار الکتاب العربی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خاصیت و محل شناسایی آب های شفابخش معدنی کشور: شامل : آب ها و چشمه های ...
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
المنتخب فی علم العین و عللها و مداواتها بالادویة والحدید
موصلی ، عماربن علی ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ چاپ در ایران
بابازاده ، شهلا ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم ایران : شامل طب سنتی ، گیاهان دارویی و آبهای معدنی
افشار سیستانی ، ایرج ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
المنتخب فی علم العین و عللها و مداواتها بالادویه و الحدید
موصلی ، عمار بن علی ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترازهای کرجی
رحیمی ، غلامحسین ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه های ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک