مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز
م‍ش‍اه‍ی‍ر طب‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ت‍ب‍ری‍ز
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ت‍ون‌ طب‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ن‍گ‌ -- ام‍داد ب‍ی‍م‍اران‌ و م‍ج‍روح‍ان‌
س‍لام‍ت‌ زن‍ان‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍دل‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ف‍روت‍ن‌، س‍ی‍د ع‍ب‍اس‌
رام‍ی‍ن‌ ، رام‍ی‍ن‌ ن‍ژاد
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
رض‍وی‌ پ‍ور، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
زرگ‍ران‌، آرم‍ان‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ی‍رم‍اه‌
ک‍ام‍ی‍اب‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
چ‍وگ‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍دی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر پنجم )
عزیزی ، محمد حسین ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات تاریخ پزشکی در مجلات فارسی
تهران مدید   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پزشکی در دوران ساسانیان
زرگران ، آرمان ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی
رنجبر، محبوبه ؛  تهران ژ چوگان   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوم و اسطوره جاودانگی
تهران چوگان   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رسائل پزشکی فارسی
رضوی پور، فضل الله ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه دوره پزشکی اسلامی
رنجبر، محبوبه ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طبیعت درمانی مردم تبریز
عدلی پور، محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان تبریزی
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین در ارتباط با سلامت زنان در ایران
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭309‬,‭i71J.‬,‭1398‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان نامی ارتش
رامین ، رامین نژاد ؛  مشهد کامیاب   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پزشکی دفاع مقدس روایتی دیگر
فروتن ، سید عباس ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک