مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --ق‍رن‌ ۵ ق‌
پ‍ولاک‌، ی‍اک‍وب‌ ادوارد،۱۸۹۱-۱۸۱۸ م‌ - .ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ن‍ص‍ر -، خ‍س‍رو
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ر ه‍ا
س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ی‍م‍ی‍ا و ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ری‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍ازی‍ار، زه‍ره‌
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
طب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌
اف‍ش‍اری‌ پ‍ور، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
دی‍س‍ک‍وری‍دس‌
ک‍اب‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ش‍ی‍رازی‌، م‍ن‍ص‍ورب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍رارده‍ال‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍رم‍اه‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
چ‍وگ‍ان‌
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‍
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز( دفتر دوم :)ارج نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
عزیزی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کفایه مجاهدیه (کفایه منصوری )
شیرازی ، منصوربن محمد ؛  تهران سفیراردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی دوره اسلامی
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی داروسازی و اشکال دارویی سنتی ایران
افشاری پور، سلیمان ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران ۱۸۶۲-۱۸۵۲
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فردوس الحکمه
طبری ، علی بن سهل ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر سیستم های رایج طب سنتی در دنیا (بررسی وضعیت پزشکی در هند، ژاپن ، چین و کره )
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره نسخه های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتابخانه های ایران
مازیار، زهره ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا ، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا ، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا ، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی ( بخش مفردات )
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  تهران چوگان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حشائش دیسقوریدوس
دیسکوریدس ؛  تهران چوگان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح قانونچه فی الطب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تذکره التواریخ
کابلی ، عبدالله ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9