مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ری‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
س‍ردرد - داروه‍ا
پ‍ژوه‍ش‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ع‍زی‍زی‌ -، ف‍ری‍دون‌ -، ۱۳۲۱ -- - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۲۵- ۱۲۸۸ ق‌
ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۳-
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
ش‍ی‍رازی‌، ع‍م‍اد ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
اب‍ن‌ ج‍م‍ی‍ع‌، ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ زی‍ن‌،
اب‍وس‍ه‍ل‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
ش‍ی‍رازی‌، ن‍ج‍م‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،
ش‍وش‍ت‍ری‌ ش‍ی‍رازی‌،م‍ع‍ص‍وم‌ ب‍ن‌ ک‍ری‍م‌ ال‍دی‍ن‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ب‍ی‌ ج‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گلستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران بی جا   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه راهبردی و اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی :الگوها و روش ها
جمالی مهموئی ، حمیدرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭20.5‬,‭s72J.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات بمناسبت بزرگداشت استاد دکتر فریدون عزیزی دانشمند برگزیده سال ۱۳۹۰
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭7‬,‭332M.‬,‭1391‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نسخه ای دیگرازقرابادین معصومی
شوشتری شیرازی ،معصوم بن کریم الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستور الاطباء
شیرازی ، عماد الدین محمود بن محمود ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات الطب فی المقالتین (الطب الکلی )
ابوسهل مسیحی ، عیسی بن یحیی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دقایق العلاج
کرمانی ، محمدکریم بن ابراهیم ، ۱۲۲۵- ۱۲۸۸ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی فی علم التداوی
شیرازی ، نجم الدین محمود ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پنج کتاب ورساله درطب وعلم کیمیا
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه لغتنامه طبی ورساله تحفه النوادر و مقبول الخواطر
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقالات جالینوس و چهارکتاب طبی دیگر
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رسائل متفرقه طبیه
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دورساله تریاقیه
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خف علائی ودوکتاب برگرفته ازقرابادین ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ادویه مفرده ومرکبه
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الارشادلمصالح الانفس والاجساد
ابن جمیع ، هبه الله زین ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شفاء الامه فی ترجمه الطب الرحمه
غزالی ، محمدبن محمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مفردات ناصری ورساله اسماء الامراض
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب حاشیه قانون ابن سینا
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9