مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ق‍رآن‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌،۵۳ق‍ب‍ل‌ ه‍ج‍رت‌- ۱۰ ق‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
ق‍رآن‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ج‍دد، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۷-
ذاک‍ر، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍رزدی‌، ف‍ران‍ک‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌، ح‍دی‍ث‌ و طب‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ طب‌ ال‍ق‍رآن‌ و ال‍م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ ، ح‍دی‍ث‌ و طب‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و ام‍ور دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌
چ‍وگ‍ان‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوی برآورد پزشک و داروساز عمومی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران
فرزدی ، فرانک ،۱۳۴۴- ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت آموزشی و امور دانشجویی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭21‬,‭742f71J.‬,‭1389‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فرش دست بافت ایران
تجدد، حسین ،۱۳۰۷- ؛  تهران دایره المعارف ایران شناسی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروهای طبی ایران :گیاهان منطقه ی خوزستان
علوی ، علی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در تاریخ و فلسفه پزشکی اسلامی جایگاه دانش های پزشکی و گروه بندی آن ...
ذاکر، محمد ابراهیم ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام (۸)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام (۱۰)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن والمعصومین علیهم الاسلام (۱۹)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام (۱۲)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن والمعصومین علیهم الاسلام ( ۱۱)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام (۱۴)
تهران مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن والمعصومین علیهم الاسلام (۱۳)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام (۱۶)، دانشنامه طب النبوی
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۱۵)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام (۱۷)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۱۸)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۲۰)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۲۱)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۲۳)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۲۲)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طب القرآن و المعصومین علیهم السلام ( ۲۵)
تهران مرکز تحقیقات علوم قرآن ، حدیث و طب   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9