مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌س‍ازی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌
آرام‍ش‌ ذه‍ن‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ای‍ران‌
اس‍طرلاب‌
م‍واد ح‍اج‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۷ - ۱۳۰۲ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ طرح‌ ژن‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا، ۲۵۱- ۳۱۳ ق‌ .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌، ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- اش‍ت‍غ‍ال‌ -- آم‍ار
آزم‍ای‍ش‌ روی‌ ان‍س‍ان‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ذاک‍ر، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ،
اوه‍ارا، ن‍ان‍س‍ی‌، ۱۹۵۰ - م‌
ج‍لال‌ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ص‍م‍ص‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
درم‍ار دروس‍ی‍ان‌، آرا
ج‍س‍پ‍رس‍ن‌، پ‍ر
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
ش‍ری‍ع‍ت‌ ت‍رب‍ق‍ان‌، ش‍م‍س‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۷- ۱۳۰۲
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
اس‍م‍ی‍ت‌، ت‍رور
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍ظف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
راه‌ ک‍م‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ژه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ی‍رم‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ع‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌
ان‍ص‍اری‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
پ‍روه‍ان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍زه‍ت‌
چ‍ه‍ار ب‍اغ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی
قم انصاریان تهران ، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭162‬,‭296M.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح ژنوم انسانی :پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر
جعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۷۷- ۱۳۰۲ ؛  تهران موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری فردی :کار با فرد
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد حاجب در رادیولوژی :مبانی ، کاربردها و عوارض ویژه پزشکان و جامعه پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭160‬,‭m62J.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چرا من این کسی شدم که امروز هستم !
جسپرسن ، پر ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی آشتی :زیستن برای زیستن
اوهارا، نانسی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران نزهت   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسطرلاب :طرح زندگینامه دانشمندان اسلام و ایران
مظفری ، محمد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر سوم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گروه واژه گزینی . ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه گزارش و نتایج مطالعات روند بررسی وضعیت اشتغال پزشکان و پیراپزشکان طی سال های ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۲
تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الشکوک علی جالینوس للطبیب الفیلسوف محمد بن زکریای رازی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پروفسر ابرلن و نقش او در آموزش پزشکی نوین ایران
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قولنج
ذاکر، محمدابراهیم ، ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی ، مرکزتحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الاغراض الطبیه و المباحث العلانیه
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران دانشگاه تعهران ، موسسه انتشارات و چاپ فرهنگستان علوم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فرآورده های طبیعی گیاهان رایج دارویی
درمار دروسیان ، آرا ؛  تهران راه کمال   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سنتی و طب مکمل
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران راه کمال   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی
صمصام شریعت ، هادی ؛  اصفهان چهار باغ   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه گیاهی ایران
تهران پروهان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پایه گذاری آسیب شناسی در ایران و زندگینامه پایه گذار آن دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در پژوهشهای پزشکی
اسمیت ، ترور ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9