مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ور ال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ش‍ع‍ر -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۴
اس‍لام‌ -- ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ودن‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ل‍ک‌ الاطب‍ا، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌، - ۱۲۸۵ق‌.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ف‍ن‍ون‌ و روش‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ن‍ام‌ ه‍ا - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ الاطب‍اء، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وح‍ی‍د
ه‍وپ‍ر، دی‍وی‍د
ه‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۵۰ - م‌
ب‍ق‍راط،
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،- ۱۳۲۷
ی‍وس‍ف‍ی‌ ه‍روی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ک‌ الاطب‍ا رش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
ن‍م‍ازی‌ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ق‍ن‍ب‍ری‌، ف‍رج‌ال‍ل‍ه‌
ب‍ق‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ق‍اخ‍ان‌
ن‍اص‍ر ال‍ح‍ک‍م‍ا اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
رئ‍ی‍س‌، الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
آئ‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
کار با گروه :شناخت ، پویایی ، درمان
اقلیما، مصطفی ،- ۱۳۲۷ ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جهانشمولی اسلام و جهانی سازی ( کتابشناسی توصیفی )
علی قنبری ، فرج الله ؛  تهران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی در ایران :بیماریهای تک یاخته ای
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم آزمایشگاهی بالینی
هر، رابرت ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭25‬,‭m692H.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور همراه با واژه نامه ها تفصیلی و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده های پزشکی ایران رتبه بندی آموزشی محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آئین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی دندانپزشکی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382a‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی داروسازی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بقائی
بقائی ، محمد اسمعیل بن محمد بقاخان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حفظ الصحه ناصری
ملک الاطبا رشتی ، محمد کاظم بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حفظ صحت
ناصر الحکما اصفهانی ، علی بن زین العابدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
Useful Plants and Drugs of Iran and Iraq
هوپر، دیوید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احیاءالاطفال مظفری
رئیس ، الاطباء، علیخان بن زین العابدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معرفه الاشیاء
نمازی شاهرودی ، علی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
A Survey Of Drugs
صدیقی ، عبدالوحید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ملخص فصول بقراطی
بقراط، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوپه طب شرقی =enicideM nretsaE fo aieopocamrahP dradmaH
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طب یوسفی موسوم به جامع الفواید
یوسفی هروی ، یوسف بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طبی مشتمل بر
ملک الاطباء، محمد تقی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
Use of Traditional Medicines of primary Health care
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8