مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍دی‍د ف‍ارس‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ام‍ه‍ا
ق‍رآن‌ --ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌--م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴.
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍م‌( اس‍ت‍ان‌ -- )راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ف‍ارس‌ -- ت‍اری‍خ‌
اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌. ع‍ه‍د ج‍دی‍د
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۶ ق‌
ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌، اص‍غ‍ر
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
لام‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۹- ۱۳۸۹.
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ه‍دی‌
خ‍ورم‍وج‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
خ‍س‍روی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍اه‌وان‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ زاب‍ل‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌:ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ع‍اع‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ک‍ش‍وری‌ ارت‍ق‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور،م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍خ‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍اه‍وان‌
اس‍اطی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت کیفیت
لامعی ، ابوالفتح ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کمیته کشوری ارتقای کیفیت   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفند ماه ۱۳۷۹ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ) و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کد اقتصادی و آئین نامه های مربوطه ، بخشنامه ها و ...با آخرین اصلاحات
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور :مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی .
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بشیر ۸۰[ هشتاد( ]راهنمای جامع موسسات فرهنگی اسلامی استان قم )کتاب سوم
قم حوزه علمیه قم ، مرکز مدیریت   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور همراه با واژه نامه تفصیلی ، زیرنویسهای راهنما و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات طب سنتی ایران
میر، محمد تقی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی : مجموعه مقالات طرحهای پژوهشی کاربردی در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی
محسنی ، حمید ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتب العهد العتیق
تهران اساطیر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار منسوب به قطران
تهران سخن   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گیاهان ایران ( نخستین فرهنگ فارسی گیاهان ایران : )نام های فارسی ، بومی و محلی ، قدیمه و نام های علمی ، انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، عربی گیاهان
ماه وان ، احمد ؛  مشهد دفتر جغرافیایی و انتشارات ماهوان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نزهت الاخبار: تاریخ و جغرافیای فارس
خورموجی ، محمدجعفربن محمدعلی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
توسعه فرهنگی در آسیا و کشورهای عربی
رضوانی ، اصغر ؛  تهران شعاع   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بومی گرایی و فرهنگ عمومی : ویژه گردهم آیی بومی گرایی و فرهنگ عمومی
تهران بازتاب اندیشه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه بهارستان :مجموعه ۱۷ رساله در علوم قرآنی و روایی
جهرمی ، مهدی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات :کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
علما و دانشمندان سیستان
حسینی ، باقر ؛  زابل دانشگاه زابل ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد، ۱۳۱۹- ۱۳۸۹. ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال ۱۳۷۰
مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فرهنگی فارسی " اصفا"
خسروی ، فریبرز ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4