مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ -- ای‍ران‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
رواب‍ط پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ار
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ل‍ورچ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴
ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ا در ت‍غ‍ذی‍ه‌ ان‍س‍ان‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌ . ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ال‍طب‌ --ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ف‍ق‍ه‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اورول‍وژی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍اج‍د -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍دی‍ور، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍وروزی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸-
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ع‍اق‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۹-
ی‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ ک‍ی‌
ت‍راب‍ی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
م‍ع‍طر، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۲۰-
ع‍لائ‍ی‌ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍ت‍رم‌
ب‍اب‍ازاده‌، ش‍ه‍لا
م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍وان‍ش‍ی‍ر، ک‍ری‍م‌
ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
اک‍ب‍ری‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌ س‍ردش‍ت‍ی‌، ن‍ادر
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
طه‍وری‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌ :ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌
پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌، پ‍ارس‍ی‍ان‌ طب‌
گ‍ف‍ت‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍وی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ای‍ران‌ ن‍گ‍ی‍ن‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍وش‍ی‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
رس‍ان‍ش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌ :ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی و بیوشیمی چربیها
عاقلی ، نسرین ، ۱۳۲۹- ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گیاه درمانی
معطر، فریبرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭925‬,‭786m875P.‬,‭1378‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط پزشک - بیمار
تهران کوشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭62‬,‭37E.‬,‭1378‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۷۸ همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
[تهران ] ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : تاریخ ایران
فانی ، کامران ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کتابخانه های مساجد ایران
کریمیان سردشتی ، نادر ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی علوم عقلی : منابع چاپی علوم عقلی از ابتداء تا۱۳۷۵
کدیور، محسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاح نامه اصول فقه
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم .مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران
محسنی ، منوچهر ؛  تهران رسانش   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ چاپ در ایران
بابازاده ، شهلا ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسنادی از مدارس دختران از مشروطیت تا پهلوی
ترابی فارسانی ، سهیلا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فقه پژوهی (مجموعه مقالات )
مهریزی ، مهدی ؛  تهران ایران نگین   ، ۱۳۷۸-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح تحقیق و روش های موردپژوهی
یین ، رابرت کی ؛  تهران موسسه فرهنگی آینده پویان تهران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی بزرگ پیشرو آریان پور فارسی - انگلیسی
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین همایش تاریخ ریاضی ۶ اسفند ماه ۱۳۷۷
بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نمایه موضوعی "قانون در طب ": اندام ، بیماری ، دارو[ابوعلی سینا]
علائی بخش ، محترم ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش :بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین کبیر
عقیلی علوی شیرازی ، محمدحسین بن محمدهادی ؛  تهران کتابفروشی محمودی تهران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علوم منابع طبیعی ایران
جوانشیر، کریم ؛  تهران سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی :فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، گروه علوم کشاورزی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طبیب عشق : زندگی نامه دکتر حسین بلورچی
اکبری ساوجی ، محمدحسین ؛  قم استاد مطهری   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیش آزمون و توضیحات تکمیلی اورولوژی : پرسش های چندگزینه ای به همراه پاسخ های تشریحی از اورولوژی " اسمیت ..."
نوروزی نیا، محسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران پروانه دانش ، پارسیان طب   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3