مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ف‍ارس‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‌ ۱۳۳۷-۱۳۳۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍رک‍ز اح‍ی‍اء م‍ی‍راث‌ اس‍لام‍ی‌ --ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ - ق‍رن‌۱۳ ق‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
رف‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌،م‍راک‍ز - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۸-۱۲۵۵. ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ --ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍رم‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍اءظری‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
س‍ان‍دل‍ر، ک‍وری‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر
گ‍ران‍پ‍ای‍ه‌، ب‍ه‍روز
ع‍طا، اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍غ‍ف‍ور
ع‍ب‍رت‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍دث‌، ه‍اش‍م‌
ن‍ی‍ک‍پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
م‍ح‍دث‍ی‌، اح‍م‍د
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ه‍اک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ ج‍م‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ش‍ری‍ف‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ی‍ون‍ی‍س‍ف‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍ادم‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز اح‍ی‍اء م‍ی‍راث‌ اس‍لام‍ی‌
اح‍رار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
سلامت در جمهوری اسلامی ایران ( :بهداشت ، درمان و دارو، آموزش ، پژوهش و امور فرهنگی )
تهران یونیسف   ، :۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭395‬,‭951S.‬,‭1377‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور :به انضمام پیوستهای بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.
ایران ، . ریاست جمهوری ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی مراکزمرتبط بابهداشت وپزشکی :آدرس ، تلفن ، نوع فعالیت بیمارستانهاوکلینیکهاو...
[تهران ] مفاهیم   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب د دوره ال بویه
محدثی ، احمد ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشینه پزشکی کرمان درسده اخیر :۱۲۸۰- ۱۳۷۷
نیکپور، مجید ؛  تهران سازمان اسنادملی ایران ، مدیریت منطقه کرمان   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برندگان جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی ( ۱۹۰۱- ۱۹۹۷)
ضیاءظریفی ، ابوالحسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران جهان کتاب   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف فارسی : جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر - سن برن
نیکبخت جم ، امیرمسعود ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرس اعلام الذریعه الی تصانیف الشیعه
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی پیرامون کتابخانه های دنیا
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی
مرکز احیاء میراث اسلامی ؛  قم مرکز احیاء میراث اسلامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی : گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته "۵ - ۷ دسامبر ۱۹۹۵ لندن "
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( نوزدهمین : ۱۹۹۵ م = . ۱۳۷۴ :لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آثار عجم
فرصت ، محمدنصیربن جعفر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قاموس کتاب مقدس
هاکس ، جیمز ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه بهارستان :مجموعه رسائل مکتوب
محدث ، هاشم ؛  تهران کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه صحاح جوهری در تاریخ واژه نامه های عربی
عطا، احمد عبدالغفور ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تعمیر کامپیوتر
ساندلر، کوری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و جامعه
گرانپایه ، بهروز ؛  تهران شریف   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نامه فرهنگیان
عبرت نائینی ، محمد علی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم ایران : شامل طب سنتی ، گیاهان دارویی و آبهای معدنی
افشار سیستانی ، ایرج ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4