مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ب‍ا رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ن‍ام‌ه‍ای‌ اش‍خ‍اص‌ (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌)
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ن‌( ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۵ ق‌ -- .ش‍ع‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍الاس‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
زع‍ف‍ران‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌ --. س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ل‍ی‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۳۲- ، وی‍راس‍ت‍ار
م‍ال‍ی‌، ای‍ان‌
ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
ع‍ب‍رت‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ای‍زدی‌ده‍ک‍ردی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۱-
آذرگ‍ش‍ب‌، اذن‌ ال‍ه‌
ق‍اض‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ک‍ی‍م‌
اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۹-
س‍ل‍طان‍ی‍ف‍ر، ص‍دی‍ق‍ه‌
گ‍اردن‍ر، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌: ک‍وش‍ام‍ه‍ر
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
واژه‌پ‍رداز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍ل‍ه‍ای‌ م‍ح‍م‍دی‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
لادن‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍وطن‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورتوپدی وIRM
جلال شکوهی ، جلال ، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] نشر علوم پایه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭185‬,‭o62J.‬,‭1376‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تالاسمی
حق شناس ، منصور، ۱۳۱۵ - ، گردآورنده ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ، معاونت پژوهشی : کوشامهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭170‬,‭t541H.‬,‭1376‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهدی موعود قایم آل محمد( عجل الله تعالی فرجه الشریف :)مجموعه اشعار
ایزدی دهکردی ، مهدی ، ۱۳۱۱- ؛  اصفهان گلهای محمدی   ، [۱۳۷۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی .
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۷۶ بخشنامه ها و آراء مهم و کاربردی شورایعالی مالیاتی ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۸/۱۱/۷۶ مجلس شورای اسلامی به انضمام فهرست قوانین و مقررات ... نهادها
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زعفران ایران ، شناخت تاریخی و فرهنگی و کشاورزی
ابریشمی ، محمد حسن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق درعلوم پزشکی راهنمای تدوین طرح و گزارش تحقیق ،...
آذرگشب ، اذن اله ؛  تهران لادن   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استعمالات بعض النباتات فی الطب الشعبی اللیبی
قاضی ، عبدالله عبدالحکیم ؛  بنغازی , عین ملیله دار الکتاب الوطنیه , دار الهدی   ، ۱۳۷۶ , ۱۹۹۷م .=۱۴۱۸ ق .=۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
مولوی ، فرشته ، ۱۳۳۲- ، ویراستار ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رده PB : اسلام ( علوم دینی اسلام در نظام رده بندی کتابخانه کنگره )
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی پیدایش ، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای
گاردنر، ریچارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سلطانیفر، صدیقه ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا۹۶( چین : ۲۵ -۳۱ اوت ۱۹۹۶)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت ودومین :۱۹۹۶ : پکن ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش مهارتهای اطلاع یابی
مالی ، ایان ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فلسفه اسلامی
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم .مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاح نامه علوم قرآنی
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم .مرکزمطالعات و تحقیقات اسلامی ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تذکره مدینه الادب
عبرت نائینی ، محمدعلی ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام
سمیعی ، احمد ؛  تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3