مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ف‍ت‍واه‍ا
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ع‍ل‍وم‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۵۹۵-۵۲۰ ق‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍راج‍ع‌
آرت‍ری‍ت‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍ح‍س‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
ق‍ل‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- اس‍لام‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آوان‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ظف‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ب‍رزی‍گ‍ر، ان‍وش‌، ۱۳۲۴-
آق‍ارب‍ی‍ع‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۶
آری‍ن‌، ف‍ری‍ب‍رز،۱۳۴۳-
ص‍در ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، اح‍م‍د
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
زاوش‌، م‍ح‍م‍د
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌ (اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ص‍دی‍ق‌ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ف‍رق‍ان‍ی‌زاده‌، ج‍ع‍ف‍ر،- ۱۳۲۴
اوروی‌، دم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،- ۱۳۱۸
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌
ح‍ی‍ان‌
ق‍م‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ره‍ن‍ورد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍م‍ال‌
زوار
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ب‍ن‍ی‍اد دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ :م‍ع‍ارف‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با آرتروز( آموزش برای بیماران )
فرقانی زاده ، جعفر،- ۱۳۲۴ ؛  موسسه فرهنگی انتشاراتی رهنورد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭344‬,‭z127F.‬,‭1375‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و موزه ملی ملک
تهران کتابخانه و موزه ملی ملک   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی در آئینه اجتهاد :استفتائات پزشکی از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ،- ۱۳۱۸ ؛  قم . موسسه انصاریان   ، : -۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی .
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی به انضمام فهرست موضوعی و جدولهای ماده واحده
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده پزشکی آکسفورد
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ابن رشد
اوروی ، دمینیک ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه جهان اسلام
تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی   ، -۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح گسترش رده بندی اسلام برای کتابخانه های بزرگ اسلامی
آقاربیع ، ابوالحسن ،- ۱۳۱۶ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز پژوهشهای بنیادی :معارف   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین (استعلامی ) ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی در ایران قدیم
زاوش ، محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عجایب نامه [عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات ]
طوسی ، محمدبن محمود ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف تشیع
صدر حاج سید جوادی ، احمد ؛  تهران نشر شهید سعید محبی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای گیاهان ایران : لاتینی ، انگلیسی ، فارسی
مظفریان ، ولی الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه "نما( "نظام مبادله اطلاعات علمی - فنی )
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده ی پزشکی آکسفورد
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭322F.‬,‭1375‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی :کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و موزه ملی ملک
تهران کتابخانه و موزه ملی ملک   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بی حسی موضعی در دندانپزشکی
آرین ، فریبرز،۱۳۴۳- ؛  تهران حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭460‬,‭b696A.‬,‭1375‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب :دیس ریتمی ها و داروهای آنتی آرتمیک به همراه تست های قلبی و کلیاتی در مورد قلب و نبض از حکیم و دانشمند ایرانی شیخ ابوعلی سینا
برزیگر، انوش ، ۱۳۲۴- ؛  ساری انتشارات شمال   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭210‬,‭b692B.‬,‭1375‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8