مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۲-۲۵۱ ق‌ - .ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ا
ک‍ی‍م‍ی‍ا و ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ری‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
آب‍ل‍ه‌ - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آب‍ل‍ه‌
م‍راج‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ن‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - ای‍ران‌ - زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،
ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ه‍روی‌، م‍وف‍ق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍وح‍دی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۱- ۱۳۵۰
 
ناشر:
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ع‍ون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ و دارائ‍ی‌، دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارش‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌
ش‍رک‍ت‌ داروی‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌
گ‍روه‌ آم‍وزش‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ف‍ق‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ )
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب اسفند۱۳۶۶ ) با اصلاحات مصوب اردیبهشت ۱۳۷۱
تهران وزارت امور اقتصادی و دارائی ، دفتر روابط عمومی و ارشاد   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنگره بین المللی تاریخ پزشکی دراسلام وایران
کنگره بین المللی تاریخ پزشکی دراسلام وایران (۱۳۷۱:تهران ) ؛  تهران جهاددانشگاه علوم پزشکی تهران ، چاپخانه شفق   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه ( آبله و سرخک )
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ، ؛  تهران شرکت دارویی پخش رازی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه مشاهیررجال پزشکی معاصرایران ( ۱)
موحدی ، محمدمهدی ؛  تهران موسسه نشرعلوم و فنون   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نمایشگاه پزشکی درآینه میراث فرهنگی به مناسبت کنگره بین المللی تاریخ پزشکی دراسلام و ایران ، مهرماه ۱۳۷۱
کنگره بین المللی تاریخ پزشکی دراسلام وایران : (۱۳۷۱: تهران ) ؛  تهران گروه آموزش وانتشارات اداره کل موزه های تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فهرست نویسی انگلو- امریکن
مشهد آستان قدس رضوی ، معونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر خدمات مرجع عمومی
مهراد، جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، [۱۳۷۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیین گزارش نویسی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی : فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مخزن الادویه
عقیلی علوی شیرازی ، محمد حسین بن محمد هادی ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ( شرکت سهامی )   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مولفات و مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
المدخل التعلیمی یا راهنمای آموزش صنعت کیمیا
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الابنیه عن حقایق الادویه یا روضه الانس و منفعه النفس
هروی ، موفق بن علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه (آبله و سرخک:)با حواشی و ملحقات
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی ( متوسط)
معین ، محمد، ۱۲۹۱- ۱۳۵۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4