مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ردی‌
ت‍اری‍خ‌ طب‌
خ‍ون‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ق‌ - .ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌ . ف‍ارس‍ی‌
ه‍م‍دان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌، ۷۸۶- ۷۱۶ ق‌ --. س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ی‍ر م‍ادر
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
طب‌ ال‍روح‍ان‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ای‍ران‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - خ‍دم‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د
ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍زگ‍ی‍ن‌، ف‍واد
ت‍ک‌ زارع‌، ن‍س‍ری‍ن‌
س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۴۴۰-۳۶۲
اذک‍ائ‍ی‌، پ‍روی‍ز
ح‍م‍ی‍د، ح‍م‍ی‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
ب‍راون‌، ب‍ارب‍ارا
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍وس‍وی‌ ن‍ص‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
ب‍رژه‌، پ‍ی‌ ی‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، س‍روش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روش‍ن‍گ‍ر
پ‍ارس‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا :م‍س‍ل‍م‌
ب‍ه‍ادر اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول هماتولوژی و روشهای آزمایشگاهی
براون ، باربارا ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭25‬,‭o778B.‬,‭1370O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارتوپدی و شکسته بندی
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران بهادر اعلمی هرندی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭168‬,‭o813A.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ق ۴۴۰-۳۶۲ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭4‬,‭s561A.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QT‬,‭104‬,‭f299G.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون در طب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران انتشارات سروش   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پزشکی نوین
برژه ، پی یر ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق پزشکی : به انضمام مختصری از تاریخ پزشکی .
تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیر مادر و تغذیه شیرخوار
ایران .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  تهران انتشارات روشنگر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون در طب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران انتشارات جمهوری اسلامی ایران ، سروش   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
نظری به تاریخ طب ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
نظری به تاریخ طب ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
بررسی مفهوم سردی و گرمی در میان گروهی از زنان شهر شیراز
موسوی نصب ، مسعود ؛  ۱۳۷۰و۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
رازی ، پزشک و فیلسوف ایرانی
تک زارع ، نسرین ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
رازی فی الطب الروحانی به زبان عربی
محقق ، مهدی ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
ابن سینا، فرزانه ای متعلق به فرهنگ انسانی
حمید، حمید ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
واژه های پزشکی پارسی
ستوده ، منوچهر ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
تاریخ طب مین عربون اور مسلمانون کا مقام
سزگین ، فواد ؛  ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مروج اسلام ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی
اذکائی ، پرویز ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا :مسلم   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2