مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
اب‍ن‌ س‍راب‍ی‍ون‌
پ‍زش‍گ‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌ ه‍ن‍دو
ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
درم‍ان‍گ‍اه‌ ب‍اق‍لازار[ دارآب‍اد
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
ج‍راح‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
اب‍ن‌ م‍طران‌، اس‍ع‍د ب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌،- ۵۸۷ ق‌
دک‍ت‍ر غ‍ری‍ب‌
 
پدیدآور:
آزرم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز
ن‍گ‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ان‌
اب‍ن‌ م‍طران‌، اس‍ع‍د ب‍ن‌ ال‍ی‍اس‌
م‍ص‍دق‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
رزن‍ت‍ال‌، ف‍ران‍ز
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍ر غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
م‍ی‍رح‍ی‍در، ح‍س‍ی‍ن‌
وس‍ل‌، ژی‍وا
اب‍ن‌ ه‍ن‍دو، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وح‍ی‍د
ت‍وس‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ار ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام :فارسی - آلمانی ، دارای ۵۰۰۰۰ واژه بسیط و مرکب فارسی ...
حیدری ، پرویز ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الطب و منهاج الطلاب ( کلید دانش پزشکی و برنامه دانشجویان )
ابن هندو، علی بن الحسین ؛  تهران ، مونترال دانشگاه تهران .موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه اسرار گیاهان
میرحیدر، حسین ؛  تهران انتشارات وحید   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارفهای فارسی : پژوهشی درباره نوع شناسی و طبقه بندی علوم
وسل ، ژیوا ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بستان الاطباء و روضه الالباء
ابن مطران ، اسعد بن الیاس ؛  تهران مرکز انتشار نسخ خطی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الطب و منهاج الطلاب
ابن هندو، علی بن الحسین ؛  تهران ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
مرحوم دکتر محمد قریب بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران
۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
جراحی نوین اروپایی در ایران
مصدق ، غلامحسین ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
استدراک القانون فی الطب کی گمشده مشمولات کی تلاش
نگرامی ، محمد حسان ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
آشنایی با دانشمندان مسلمان : بوعلی سینا
آزرمی ، سعید ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
از ابن سرابیون تا ابن هندو
دانش پژوه ، محمدتقی ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
ابن هندو و مفتاح الطب ( شرح احوال و آثار او، و خلاصه و ترجمه مفتاح الطب ، و فرهنگ الفبایی اصطلاحات )
محقق ، مهدی ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
پزشک در جامعه اسلامی سده های میانی
رزنتال ، فرانز ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
طب سنتی ایران
میر غضنفری ، مهدی ؛  ۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
عکس فارسی
 
 
افتتاح درمانگاه باقلازار[ دارآباد]
۱۳۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک