مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
م‍طب‍وع‍ات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
رده‌ ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
دک‍ت‍ر ف‍ووی‍ه‌
ف‍ارس‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ای‍ران‌
درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ا
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ .ب‍ه‍داری‌
م‍اه‍واره‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رک‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍ود اح‍م‍د
ج‍اوی‍دان‌ ن‍ژاد، ص‍ادق‌
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،۱۳۴۸-۱۲۶۶
ش‍ش‍ن‌، رم‍ض‍ان‌
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ک‍اک‍وی‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ظل‌ ال‍رح‍م‍ن‌
آت‍رت‍ون‌، پ‍ول‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍س‍ت‌، ح‍س‍ن‌
م‍ی‍ر ح‍ی‍در، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اش‍ف‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
اب‍ن‌ب‍ل‍خ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ خ‍ان‌، ق‍م‍ر
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وح‍ی‍د
اطلاع‍ات‌
س‍روش‌( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ب‍ه‍داری‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز الاب‍ح‍اث‌ ل‍ل‍ت‍اری‍خ‌ وال‍ت‍اری‍خ‌ وال‍ف‍ن‍ون‌ وال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه ی اسرار گیاهان
میر حیدر، حسین ؛  تهران انتشارات وحید   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : اسلام
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیویی :ادبیات ایرانی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : تاریخ ایران
فانی ، کامران ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : جغرافیای ایران
کاشفی ، فرشته ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی
آترتون ، پولین ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۳-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دنیای شگفت انگیز ارتباطات ماهواره ای
حسینی الست ، حسن ؛  تهران سروش ( انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تنسوخ نامه ایلخانی
نصیرالدین طوسی ، محمدبن محمد ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ،۱۳۴۸-۱۲۶۶ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فارس نامه
ابن بلخی ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فهرس مخطوطات الطب الاسلامی باللغات العربیه والترکیه والفارسیه فی مکتبات ترکیا
ششن ، رمضان ؛  استانبول مرکز الابحاث للتاریخ والتاریخ والفنون والثقافه الاسلامیه باستانبول   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
خاطرات دکتر فووریه از وضع پزشکی صد سال پیش ایران سخن می گوید
۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
مطبوعات ابن سینا
ظل الرحمن ؛  ۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
خدابخش لایبریری کی چند اهم طبی مخطوطات
کاکوی ، محمد اسماعیل ؛  ۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
علی گر کی نادر طبی مخطوطات
ظل الرحمن ؛  ۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
ذخیره برکاتی پاکستان نادر طبی مخطوطی
برکاتی ، محمود احمد ؛  ۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
الازهار الادویه ( فارسی مخطوطه )
آستان خان ، قمر ؛  ۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
عکس فارسی
 
 
درمانگاه صنعتی پالایشگاه اصفهان
۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اسناد اداری مربوط به بیماران بهداری شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران .بهداری ؛  [مسجد سلیمان ] بهداری شرکت ملی نفت ایران   ، [۱۳۶۳-۱۳۶۴]
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک