مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍ی‍از - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
چ‍ای‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ی‍ر - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ن‍ام‌ ه‍ا - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وپ‍ر، دی‍وی‍د
ج‍ع‍ف‍ر، ح‍س‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ر، ح‍س‍ان‌(ع‍دن‍ان‌)
ارن‍اووط، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ی‍د
ف‍ل‍وک‌، ه‍ان‍س‌
ع‍ظی‍م‌ آب‍ادی‌، ن‍اص‍ر ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ع‍ق‍ی‍ل‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍رغ‌، س‍وزن‌
اح‍م‍د، م‍ح‍م‍د
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
اب‍ن‌ ه‍اش‍م‌، راش‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ی‍ر
ب‍خ‍ردی‌، رض‍ا
 
ناشر:
دار ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
رض‍ا ب‍خ‍ردی‌
دارال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
روزب‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ال‍دار ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
داروهای طبی ایران :گیاهان منطقه ی خوزستان
علوی ، علی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الاعشاب و النباتات
ارناووط، محمد السید ؛  بی جا الدار المصریه اللبنانیه   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
فلوک ، هانس ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گیاه درمانی نوین
بخردی ، رضا ؛  کاشان رضا بخردی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دوواک من صیدلیه الطبیعه
جعفر، حسان (عدنان ) ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عشبه تشفینی
جعفر، حسان ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
العلاج بالحبه السودا و الثوم و البصل
احمد، محمد ؛  کویت ، قاهره ، الجزایر دار الکتاب الحدیث   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الثوم ، تریاق الفقراء
عید، محمد السقا ؛  مصر دار الیقین   ، ۲۰۱۱=۱۴۳۲=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الشای
عید، محمد السقا ؛  مصر دار الیقین   ، ۲۰۱۱=۱۴۳۲=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صالح العلاج
کاظم ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ناصر المعالجین
عظیم آبادی ، ناصر علی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه ابن السبیل
ابن هاشم ، راشد بن عمیر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
Guide to popular Natural products
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
Useful Plants and Drugs of Iran and Iraq
هوپر، دیوید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داروهای شفابخش خانگی =seidemer emoh
عبدالحمید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسهامات العرب فی علم الفلاحه و کتاب فی خواص اللیمون
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه العلمیه الحدیثه فی الطب البدیل
عید، محمد السقا ؛  منصوره دارالیقین   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
العلاج الطبیعی للنساء وصفات من الطبیعه ، افضل ...
بیرغ ، سوزن ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، xx۲۰م = xx۱۴ه = x۱۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طب الامام علی ( ع )
عقیل ، محسن ؛  الرویس دارالمحجه البیضاء   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9