مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
چ‍ی‍ن‌ - گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ی‍ون‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ه‍ن‍د
پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌، اب‍و ال‍ق‍اس‍م‌
ح‍ض‍ری‌، ام‍ی‍ن‌
ش‍ق‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍د خ‍ال‍د ع‍ث‍م‍ان‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
خ‍ض‍ر، س‍ه‍ام‌
اول‍ب‍رش‍ی‍ت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ ای‌
اب‍و ن‍ج‍م‌، ی‍وس‍ف‌
طاه‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍م‍ل‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
چ‍غ‍ت‍ای‍ی‌، ف‍ص‍ی‍ح‌ ال‍دی‍ن‌
گ‍ل‌ گ‍لاب‌، ح‍س‍ی‍ن‌
غ‍س‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ال‍ن‍ی‍ل‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ل‍ی‍ت‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ری‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاعشاب و النباتات الطبیه
خضر، سهام ؛  قاهره مجموعه النیل العربیه   ، ۲۰۰۷=۱۴۲۸=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
Natural Standard Herb & Supplement Reference
اولبرشیت ، کاترین ای ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوپه گیاهی انگلیس =aieopocamrahP labreH hsitirB
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب قرابادین ملی طب سنتی =enicideM foyralumroF lanoitaN
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حدیقه الازهارفی ماهیه العشب و العقار
غسانی ، ابوالقاسم ابن محمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گیا(راهنمای گیاهی )
گل گلاب ، حسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لغات فیروزه ای ( کتاب المفردات )
چغتایی ، فصیح الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
Medical plants in China
سازمان جهانی بهداشت ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دواء لکل داء
حضری ، امین ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۰م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معجم النباتات الطبیه ...
ابو نجم ، یوسف ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۲م .=۱۴۱۳ ق .=۱۳۷۱ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شلمیر =euqituecamrahP-ocideM eigolonimreT
شملیر، یوهان ال ؛  تهران لیتوگرافی علی گلی خان ، چاپخانه دانشگاه تهران   ، ۱۸۷۴م =۱۳۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف طب سنتی واژه نامه گیاهی
سلطانی ، ابو القاسم ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الاعشاب و الامراض الشایعه و التداوی بالنبات
شقلایی ، محمد خالد عثمان ؛  بیروت موسسه الریان   ، ۲۰۰۶م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات طبی یونانی در کتابهای فارسی
طاهر، غلامرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک