مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ب‍اری‍ی‌ ، ع‍واطف‌
ال‍م‍لاء، م‍ح‍م‍ود
س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط م‍ح‍م‍د
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
خ‍ف‍اج‍ی‌، س‍ع‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دارال‍ح‍ک‍ای‍ات‌، رش‍ادب‍رس‌
ال‍ف‍ا، دار ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌
دارال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه العلمیه الحدیثه فی الطب البدیل
عید، محمد السقا ؛  منصوره دارالیقین   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الاعشاب و النباتات لکل داء عشبه و نبته
الملاء، محمود ؛  بیروت دارالحکایات ، رشادبرس   ، ۲۰۰۵م =۱۴۲۶ ه =۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه الام للعلاج بالنباتات و الاعشاب الطبیه
سید، عبدالباسط محمد ؛  مصر الفا، دار العالمیه   ، ۲۰۰۴م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۳ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه الخضراء فی
عبدالباریی ، عواطف ؛  قاهره مکتبه ابن سینا   ، ۱۹۹۶م .=۱۴۱۷ ق . =۱۳۷۵ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه العربیه المصوره للعقاقیر و النباتات الطبیه و التوابل و المعطور
خفاجی ، سعد محمد ؛  اسکندریه منشاه المعارف بالاسکندریه   ، ۱۹۹۵م .=۱۴۱۶ ق .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک