مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا -- ت‍ص‍اوی‍ر
چ‍ی‍ن‌ - گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ا ل‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ - اطل‍س‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا - چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍دی‍ف‍ی‍ان‌، ارم‍ن‍اک‌ ک‌
ع‍ب‍دال‍ب‍اری‍ی‌ ، ع‍واطف‌
ق‍ح‍طان‍ی‌، ج‍اب‍ر ب‍ن‌ س‍ال‍م‌ م‍وس‍ی‌
ال‍م‍لاء، م‍ح‍م‍ود
س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ای‍م‍ن‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ی‍دا
ن‍ادر، ن‍ی‍ب‍ال‌
ح‍ای‍ک‌، م‍ی‍ش‍ال‌
دج‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
اف‍س‍ر خ‍ی‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ش‍ح‍اده‌ ال‍س‍ع‍ی‍د، ص‍ب‍ح‍ی‌
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
ح‍ج‍ازی‌، اح‍م‍د ت‍وف‍ی‍ق‌
خ‍ف‍اج‍ی‌، س‍ع‍د م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
زر ق‍ل‍م‌
دارال‍ح‍ک‍ای‍ات‌، رش‍ادب‍رس‌
ال‍ف‍ا، دار ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دارال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
دار ال‍ی‍وس‍ف‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍دب‍ول‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دار ال‍ک‍ن‍دی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌ ن‍اش‍رون‌
داراس‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍طلائ‍ع‌
ع‍ب‍ی‍ک‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه جابر لطب الاعشاب
قحطانی ، جابر بن سالم موسی ؛  ریاض عبیکان   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه العلمیه الحدیثه فی الطب البدیل
عید، محمد السقا ؛  منصوره دارالیقین   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الطب الشعبی و العلاج البدیل ، الوصفات الطبیعیه و العلاجات ...
حسینی ، ایمن ؛  مدینه ، قاهره دارالطلائع   ، ۲۰۰۴م =۱۴۲۵ ه =۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الاعشاب و النباتات لکل داء عشبه و نبته
الملاء، محمود ؛  بیروت دارالحکایات ، رشادبرس   ، ۲۰۰۵م =۱۴۲۶ ه =۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الطب الشعبی و التداوی بالنباتات والاعشاب
حجازی ، احمد توفیق ؛  عمان ، اردن داراسامه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۰م =۱۴۲۰ م =۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلس مفردات پزشکی چین =airetaM senihC fo saltA deruoloC ehT ...
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
Medical plants in China
سازمان جهانی بهداشت ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه الام للعلاج بالنباتات و الاعشاب الطبیه
سید، عبدالباسط محمد ؛  مصر الفا، دار العالمیه   ، ۲۰۰۴م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۳ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه الخضراء فی
عبدالباریی ، عواطف ؛  قاهره مکتبه ابن سینا   ، ۱۹۹۶م .=۱۴۱۷ ق . =۱۳۷۵ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الموسوعه العربیه المصوره للعقاقیر و النباتات الطبیه و التوابل و المعطور
خفاجی ، سعد محمد ؛  اسکندریه منشاه المعارف بالاسکندریه   ، ۱۹۹۵م .=۱۴۱۶ ق .=۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه انتاج النباتات الطبیه و العطریه
دجوی ، علی ؛  قاهره مکتبه المدبولی   ، ۱۹۹۶م .=۱۴۱۷ ق .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه النباتات الطبیه : عربی - انجلیزی - فرنسی - آلمانی - لاتین
حایک ، میشال ؛  بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۲۰۰۵م .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه النباتات الشافیه و المکملات الغذائیه
شحاده السعید، صبحی ؛  اردن دار الکندی   ، ۲۰۰۳م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه التداوی بالاعشاب البیه
نادر، نیبال ؛  بیروت دار الیوسف   ، ۲۰۰۵م .=۱۴۲۶ ق .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف گیاهان دارویی
افسر خیاوی ، محمد علی ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
المعجم المصور لاسماء النباتات =seman tnalp fo yranoitcid cittolgylop detartsullI
بدیفیان ، ارمناک ک ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۶م . =۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آلبوم تصاویر گیاهان برابر مدخلهای جلد یکم دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
اسماعیلی ، شیدا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آلبوم تصاویر جلد دوم دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
اسماعیلی ، شیدا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک