مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ور ال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
اخ‍لاط چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ل‍رس‍ت‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍رک‍م‍ن‌ ص‍ح‍را
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ ق‌ .ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍وزس‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - ن‍ام‌ ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌( گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ن‍ام‌ ه‍ا - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ه‍وپ‍ر، دی‍وی‍د
م‍رادع‍ل‍ی‍ون‍د، زه‍را
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
ال‍غ‍س‍ان‍ی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، م‍ل‍ک‌ م‍ظف‍ری‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ رس‍ول‌
ه‍وی‍ر، دی‍وی‍د،
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
اح‍م‍دی‍ه‌، س‍ی‍روس‌
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط،
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ارده‍ال‍ی‌، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طا ل‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
چ‍وگ‍ان‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ی‍اک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
چ‍وگ‍ان‌
ال‍م‍ع‍ی‌
پ‍روه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ص‍ه‍ب‍ای‌ دان‍ش‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌/ دان‍ش‍ک‍ده‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
Useful Plants and Drugs of Iran and Iraq
هوپر، دیوید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
Use of Traditional Medicines of primary Health care
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
useful plants and drug ...
هویر، دیوید، ؛  تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۹۹۳م =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مممممممممممممممممم
تهران موسسه مطا لعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
المعتمد فی الادویه المفرده
الغسانی ترکمانی ، ملک مظفریوسف بن عمربن علی بن رسول ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمردفارسی
ملتانی ، محمدعبدالعزیز ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه گیاهی ایران
تهران پروهان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی ترکمن صحرا
قربانی ، عبدالباسط، ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
داروهای گیاهی سنتی ایران ( بهمراه ترجمه عربی و انگلیسی )
عابدینی اردهالی ، سید حسن ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی بر کاربرد رستنی های خوراکی دارویی لرستان
مرادعلیوند، زهرا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم ایران : شامل طب سنتی ، گیاهان دارویی و آبهای معدنی
افشار سیستانی ، ایرج ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داروهای آبدست طبیب در مکتب طب ایرانی
عبادیانی ، محمد ؛  تهران نیاکان   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
the medcinal plants of avicenna's canon of medicine
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران چوگان : دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
The medicinal plants of Avicenna's canon of medicine: an approach to temperaments
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران چوگان / دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایرانی
ناصری ، محسن ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه دست نوشته های استاد حکیم دکتر احمدیه
احمدیه ، سیروس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درمان ساده ی بیماری های شایع
تهران المعی   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گذری بر دانش پزشکی مردم ایران ( طب عامیانه )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران صهبای دانش ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک