مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
ق‍رآن‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ودق‍ه‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اب‍راه‍ی‍م‌
وال‍ن‍ت‌، ژان‌
اب‍ورج‍ی‍ع‌، طلال‌
الازرق‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ج‍ع‍ف‍ر،ح‍س‍ان‌
ع‍ب‍دال‍ق‍ادرع‍ل‍ی‌، ح‍ی‍ل‍م‍ی‌
ش‍وق‍ال‍ی‍ی‍ه‌، ان‍درو
ج‍ع‍ف‍ر، ح‍س‍ان‌
ح‍س‍ان‌، ع‍ب‍د ال‍ن‍ور
ال‍ع‍ی‍د، ص‍ب‍ح‍ی‌ ش‍ح‍اده‌
ک‍ام‍ل‌ ال‍ش‍ی‍خ‌، م‍ص‍طف‍ی‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۴۴۰-۳۶۲
ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ارف‌، م‍ح‍م‍دع‍زت‌ م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍دال‍س‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
غ‍راس‌ ل‍ل‍ن‍ش‍روال‍ت‍وزی‍ع‌، ال‍ف‍ال‍ل‍ن‍ش‍روال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍روزن‍ا
دارال‍ب‍ح‍ارب‍ی‍روت‌، داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌، دارال‍ن‍ص‍ر
راه‌ ک‍م‍ال‌
م‍وف‍م‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
ع‍اص‍م‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍ه‍دی‌
آک‍ادم‍ی‍ا
دارال‍ب‍ح‍ارب‍ی‍روت‌، داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ وال‍ن‍ش‍ر
ن‍وم‍ی‍دی‍ا
دار ال‍ب‍ح‍ار، دار ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دار ال‍ه‍دی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دار ال‍ب‍ح‍ار ب‍ی‍روت‌، دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍ب‍ح‍ار ب‍ی‍روت‌
دارال‍ش‍روق‌
دارال‍ف‍ک‍رال‍ع‍رب‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گیاه درمانی :درمان بیماریها توسط گیاهان
والنت ، ژان ؛  تهران راه کمال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭766‬,‭g45V.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ق ۴۴۰-۳۶۲ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭4‬,‭s561A.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروهای طبی ایران :گیاهان منطقه ی خوزستان
علوی ، علی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
البدائل العلاجیه فی التداوی بالنباتات والاعشاب و الرقی الشرعیه
کامل الشیخ ، مصطفی ؛  قاهره دارالفکرالعربی   ، ۲۰۰۲م =۱۴۲۳ ه =۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الطب البدیل التداوی بالاعشاب والنباتات الطبیه
شوقالییه ، اندرو ؛  بیروت ، لبنان آکادمیا   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطباق الاعشاب المشفیه لعلاج الامراض المستعصیه
ابودقه ، سلیمان ابراهیم ؛  عین ملیله , الجزایر دار الهدی , دار الهدی   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸ , ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالمجربات الذهبیه بالاعشاب الطبیه
عارف ، محمدعزت محمد ؛  قاهره دارالفضیله ، دارالنصر   ، ۱۹۹۸م =۱۴۱۹ ه =۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم العقاقیروالنباتات الطبیه الجزءالعلمی
ابورجیع ، طلال ؛  اردن دارالشروق   ، ۲۰۰۰م =۱۴۲۱ ه =۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تسهیل المنافع فی الطب والحکمه
الازرق ، ابراهیم ؛  عمان عاصمه الثقافه العربیه   ، ۲۰۰۶م =۱۴۲۷ ه =۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الفضائل المرویه فی الاعشاب الطبیه
عبدالقادرعلی ، حیلمی ؛  الجزایر موفم للنشر   ، ۱۹۹۶م =۱۴۱۷ ه =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الطب الخضر:التقنین العلمی للعلاج بالاعشاب والطب البدیل
محمدالسید، عبدالباسط ؛  الجیزه غراس للنشروالتوزیع ، الفاللنشروالتوزیع   ، ۲۰۰۶م =۱۴۲۷ ه =۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
التوابل و النباتات العطریه
عین ملیله , الجزایر دار الهدی , دار الهدی   ، بی تا , بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اسرار التداوی بالنبات و المکملات
العید، صبحی شحاده ؛  اربد , اردن مطبعه الروزنا , مطبعه الروزنا   ، ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳ , ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
النباتات و الاعشاب الطبیه
حسان ، عبد النور ؛  قستنطنیه نومیدیا   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صیدلیه الطبیعه
جعفر، حسان ؛  بیروت دارالبحاربیروت ، دارومکتبه الهلال للطباعه و النشر   ، ۲۰۰۹م =۱۴۳۰ ه =۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تذکره داودبالاعشاب
جعفر،حسان ؛  بیروت دارالبحاربیروت ، دارومکتبه الهلال للطباعه والنشر   ، ۲۰۰۹م =۱۴۳۰ ه =۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجربات الدیربی العشبیه
جعفر، حسان ؛  بیروت , بیروت دارالبحار بیروت , دار و مکتبه الهلال للطباعه و النشر   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸ , ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
التداوی بخیرات الطبیه
جعفر، حسان ؛  بیروت دار البحار، دار المکتبه الهلال للطباعه و النشر   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
صیدلیه العطار العشبیه
جعفر، حسان ؛  بیروت دار البحار بیروت ، دار و مکتبه الهلال للطباعه و النشر   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
علاج الامراض بالغذا و الفواکه و الخضراوات
ابودقه ، سلیمان ابراهیم ؛  عین الملیله ، الجزایر دارالهدی   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9