مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍وم‍رث‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دوان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی ( )قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ) بخشنامه ها و آراء مهم شورایعالی مالیاتی ...با آخرین اصلاحات
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی شامل :پرسش و پاسخهای قانون کار و تامین اجتماعی ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل برآخرین اصلاحات ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ... و قانون مبارزه با پول شویی
دوانی ، غلامحسین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفند ماه ۱۳۷۹ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ) و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کد اقتصادی و آئین نامه های مربوطه ، بخشنامه ها و ...با آخرین اصلاحات
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه مشتمل بر آخرین اصلاحات ، قانون تجمیع عوارض ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم مشتمل بر آخرین اصلاحات و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۷۶ بخشنامه ها و آراء مهم و کاربردی شورایعالی مالیاتی ...
تهران کیومرث   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک