مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ (ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ : ۱۹۹۹:ل‍ن‍دن‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فراگام هایی در اطلاع رسانی (۶ :)گزیده مقالات بیست و سومین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۷ - ۹ دسامبر۱۹۹۹ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته (بیست و سومین : ۱۹۹۹:لندن ) ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک