مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍زل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- آم‍وزش‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اع‍ص‍اب‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
اع‍ص‍اب‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍زل‌،
پ‍ولاک‌، ج‍اک‍وب‌ ادوارد
ک‍ری‍زل‌
 
ناشر:
م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍د خ‍ان‌ م‍ل‍ک‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ (م‍طب‍ع‌ م‍ظف‍ری‌ )
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
ک‍رب‍لائ‍ی‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ طه‍ران‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الحکمه ناصری (چاپ سنگی )
کریزل ، ؛  طهران چاپخانه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۴ش =۱۸۸۲ م =۱۲۶۱ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امراض عصبانی
کریزل ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امراض عصبانی
کریزل ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی ( علم الامرض )
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
وسائل الابتهاج فی حفظ صحت الازدواج
کریزل ؛  بمئی میرزا محمد خان ملک الکتاب (مطبع مظفری )   ، ۱۳۲۵ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الحکمه ناصری [ امراض عصبانی ]
کریزل ؛  تهران کربلائی محمد حسین طهرانی   ، ۱۲۹۷ق . = ۱۲۵۹ ش . = ۱۸۸۰ م .
شماره راهنما: ‭WL‬,‭18.2‬,‭j239C.‬,‭1259‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح همراه با مقدمه
کریزل ؛  ۱۳۰۶ق . = ۱۲۶۸ ش . = ۱۸۸۹ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭j239C.‬,‭1268‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح
کریزل ؛ 
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭j239C.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک