مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍راچ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍لا زه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍م‍ر
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،
ح‍م‍ارن‍ه‌، س‍ام‍ی‌خ‍ل‍ف‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ه‍م‍درد ال‍وطن‍ی‍ه‌
ه‍م‍درد
ج‍ام‍ع‍ه‌ ه‍م‍درد پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ اس‍ح‍اق‍ی‍ه‌ پ‍رن‍ت‍ن‍گ‌ پ‍ری‍س‌ ک‍راچ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سوغات برادران
ملا زهی ، محمد عمر ؛  کراچی مکتبه اسحاقیه پرنتنگ پریس کراچی   ، ۱۴۰۸ق .=۱۳۶۶ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ؛  کراچی موسسه همدرد الوطنیه   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
al- Biruni, Muhammad ibn Ahmad ,973-1048.
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  پاکستان ، کراچی جامعه همدرد پاکستان   ، ۱۹۷۳م .=۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
Yunani (Unani), Arabic and Islamic medicine and pharmacy
حمارنه ، سامی خلف ؛  کراچی همدرد   ، ۱۹۹۷م .=۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک