مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ای‍ران‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍واع‍د.
رف‌ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ام‌ه‍ای‌ اش‍خ‍اص‌ (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌)
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۹۹- ۱۹۹۶
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌، ۱۳۳۲- ، وی‍راس‍ت‍ار
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
وزی‍ری‌، ف‍ره‍اد
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ ج‍م‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ک‍اش‍ف‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍ل‍طان‍ی‍ف‍ر، ص‍دی‍ق‍ه‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
مولوی ، فرشته ، ۱۳۳۲- ، ویراستار ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرعنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیویی : ادبیات ایرانی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : اسلام
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : اسلام
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رده PB : اسلام ( علوم دینی اسلام در نظام رده بندی کتابخانه کنگره )
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : تاریخ ایران
فانی ، کامران ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رده بندی دهدهی دیوئی : جغرافیای ایران
کاشفی ، فرشته ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رده RBBفلسفه اسلامی : بازنویسی و گسترش فلسفه اسلامی در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
فانی ، کامران ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف فارسی : جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر - سن برن
نیکبخت جم ، امیرمسعود ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستورنامه برگه آرایی
وزیری ، فرهاد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول چکیده نویسی بر اساس استاندارد ایزو ۲۱۴- ۱۹۷۶
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول نمایه سازی براساس استاندارد ایزو ۹۹۹- ۱۹۹۶
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سلطانیفر، صدیقه ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا۹۶( چین : ۲۵ -۳۱ اوت ۱۹۹۶)
اجلاس سالانه ایفلا( شصت ودومین :۱۹۹۶ : پکن ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف : برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایران به انضمام : راهنمای کتابخانه های زندان
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دایرةالمعارف کتابداری و اطلاع رسانی
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱ -۱۳۸۵ .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2