مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ان‍س‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ش‍ری‍ح‌ ب‍دن‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍ا، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ م‍ح‍روم‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ورت‍ب‍ات‌، ج‍ان‌
ب‍ی‍ض‍اوی‌، اب‍وال‍م‍ج‍د
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
پ‍ولاک‌، ج‍اک‍وب‌ ادوارد
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.ر
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ک‍ری‍زل‌
ارس‍طو
۱م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
وک‍ال‍ه‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌
ن‍ش‍ر م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ دار ال‍ف‍ن‍ون‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌.م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍ک‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍گ‌ گ‍ی‍ل‌ م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
پولاک ، جاکوب ادوارد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله الاعضاء
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المختصر فی جسد البشری و وظائفها
ورتبات ، جان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله در طب
اصفهانی ، عبدالجلیل بن زین العابدین ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الابدان
منصور بن محمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الابدان
منصور بن محمد ؛  قم نشر مجمع ذخایر اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مختصر در علم تشریح درسنامه کالبد شناسی پزشکی کهن
بیضاوی ، ابوالمجد ؛  تهران ، کانادا دانشگاه تهران .موسسه مطالعات اسلامی ، دانشگاه مک گیل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علم تشریح و تصویر نگاری پزشکی در نسخه های خطی دوره اسلامی
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الحکمه الناصریه
رئیس الاطبا، علیخان بن زین العابدین ؛  تهران چاپخانه مدرسه مبارکه دار الفنون   ، ۱۳۰۴ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
ابن محروم ، ابوالحسن خان ؛  ۱۳۱۲ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اجزاء الحیوان
ارسطو ؛  کویت وکاله المطبوعات   ، ۱۹۷۷م .=۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الدماغ عند ابن سینا
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  قرطاج بیت الحکمه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علم تشریح و تصویر نگاری پزشکی در نسخه های دوره ی اسلامی
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان معروف به تشریح منصوری
۱منصور بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات اسلامی دانشکاه تهران ، به کوشش مگ گیل مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سر الحکمه
شلمیر، یوهان ال .ر ؛  طهران کارخانه میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح همراه با مقدمه
کریزل ؛  ۱۳۰۶ق . = ۱۲۶۸ ش . = ۱۸۸۹ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭j239C.‬,‭1268‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح
کریزل ؛ 
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭j239C.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرآه البدن
حسینعلی بن محمد ؛  طهران مطبعه میرزا علی اصغر   ، ۱۳۲۸ق . = ۱۲۸۹ ش . = ۱۹۱۰ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭m928H.‬,‭1289‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران ۱۳۱۲ق . = ۱۲۷۳ ش . = ۱۸۹۵ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭t421T.‬,‭1273‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک