مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍وگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ل‍رس‍ت‍ان‌
پ‍ولاک‌، ی‍اک‍وب‌ ادوارد،۱۸۹۱-۱۸۱۸ م‌ - .ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ر ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ح‍س‍ن‌
م‍رادع‍ل‍ی‍ون‍د، زه‍را
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
طب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌
اف‍ش‍اری‌ پ‍ور، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍اوج‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا
ش‍اه‌ارزان‍ی‌، م‍ح‍م‍داک‍ب‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
دی‍س‍ک‍وری‍دس‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ذاک‍ر، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
چ‍وگ‍ان‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در تاریخ و فلسفه پزشکی اسلامی جایگاه دانش های پزشکی و گروه بندی آن ...
ذاکر، محمد ابراهیم ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجربات اکبری
شاه ارزانی ، محمداکبر بن محمد ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الحاوی فی الطب
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران چوگان . مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پزشکی دوره اسلامی
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی داروسازی و اشکال دارویی سنتی ایران
افشاری پور، سلیمان ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران ۱۸۶۲-۱۸۵۲
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فردوس الحکمه
طبری ، علی بن سهل ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
به سوی اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی (مجموعه مقالاتی در زمینه آماده سازی اصطلاحنامه پزشکی دوره اسلامی )
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روند تحول پزشکی نوین ایران از دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر سیستم های رایج طب سنتی در دنیا (بررسی وضعیت پزشکی در هند، ژاپن ، چین و کره )
تهران چوگان   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی بر کاربرد رستنی های خوراکی دارویی لرستان
مرادعلیوند، زهرا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
تهران چوگان   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فردوس الحکمه بحر المنافع و شمس الاداب
طبری ، علی بن سهل ؛  تهران چوگان : مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی ( بخش مفردات )
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  تهران چوگان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حشائش دیسقوریدوس
دیسکوریدس ؛  تهران چوگان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شمسیه
شمس الدین محمد بن نعمت الله ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پنج رساله طبی
تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تذکره نظامشاهیه
عبدالرحمن ، حسن ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستور الاطبا فی دفع الطاعون و الوبا
ساوجی ، موسی بن محمد رضا ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3