مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍اون‍ق‍ص‌ ه‍ا -درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ک‍ح‍ال‌، ق‍رن‌۷ ق‌
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌، ی‍وح‍ن‍اب‍ن‌ م‍اس‍وی‍ه‌
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
ش‍ی‍رازی‌،م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود
اب‍وزی‍ن‌، ک‍ح‍ال‌، ق‍رن‌۹ ق‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
[م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌]
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ف‍ه‍د ال‍وطن‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله کحالی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون ( عینیه وضیاءالعیون )
شیرازی ،محمدباقربن عمادالدین محمودبن مسعود ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون
رئیس الاطباء، علیخانی زین العابدین ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون درکحالی
رئیس الاطباء، علیخان بن زین العابدین ؛  بی جا بی نا   ، ۱۳۰۹ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جلاء العیون
شلمیر، یوهان ال ؛  تهران [مدرسه دارالفنون ]   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب نورالعیون وجامع الفنون
صلاح الدین بن یوسف کحال ، قرن ۷ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرایط جراحی (طب شاهرخی )
ابوزین ، کحال ، قرن ۹ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دغل العین و معرفه محنه الکحالین
ابن ماسویه ، یوحنابن ماسویه ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
المهذب ف ی الکحل المجرب
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  رباط مکتبه الملک فهد الوطنیه   ، ۱۹۹۴م .=۱۴۱۴ ق .=۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رساله در معلجه امراض چشم و نزله و امراض زنان
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک