مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
چ‍ش‍م‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍اون‍ق‍ص‌ ه‍ا -درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ج‍رج‍ان‍ی‌ ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور، ق‍رن‌۵ ق‌
ح‍رب‍ی‌ ، خ‍ال‍د
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ک‍ح‍ال‌، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌،
ال‍ق‍ی‍س‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍داب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌ ،
م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ح‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د س‍ع‍د
Muhammed bin Mahmud-i Sirvani
ع‍ام‍ر، ه‍ن‍اء ف‍وزی‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
اب‍وزی‍ن‌، ک‍ح‍ال‌، ق‍رن‌۹ ق‌
ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ک‍ح‍ال‌، ق‍رن‌۷ ق‌
ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌
ک‍ح‍ال‌ ح‍م‍وی‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ح‍ری‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
ش‍ی‍رازی‌،م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
وزارت‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‌ ال‍ح‍دی‍ث‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
م‍رک‍ز ال‍م‍ل‍ک‌ ف‍ی‍ص‍ل‌ ل‍ل‍ب‍ح‍وث‌ و ال‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
Ankara Kultur Merkezi Baskanligi
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍رق‍ان‌ ل‍ل‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍ار ی‍ون‍س‌
[م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌]
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارس‍ع‍اد ال‍ص‍ب‍اح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب العیون فی الحضاره العربیه الاسلامیه ( ۸-۳ه /۱۴-۹م )
حاسی ، علی محمد سعد ؛  لیبی ، بنغازی جامعه قار یونس   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چهاررساله طبی اکمل و اجمل
محمود، محمدباقر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله کحالی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون ( عینیه وضیاءالعیون )
شیرازی ،محمدباقربن عمادالدین محمودبن مسعود ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طب فریدی
فریدالدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مناهج الاطباء العرب
عامر، هناء فوزی ؛  کویت ، قاهره دارسعاد الصباح   ، ۱۹۹۲م =۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکحاله ( طب العیون :)فی کتاب کامل الصناعه الطبیه المعروف بالملکی
مجوسی ، علی بن عباس ، ؛  دمشق منشورات وزاره الثقافه   ، ۱۹۹۷م =۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون
رئیس الاطباء، علیخانی زین العابدین ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ضیاءالعیون درکحالی
رئیس الاطباء، علیخان بن زین العابدین ؛  بی جا بی نا   ، ۱۳۰۹ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نورالعیون
جرجانی یمانی ، محمدبن منصور، قرن ۵ ق ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شفاء العین و عین الدواء
کحال ، شمس الدین محمد بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نور العیون جامع الفنون
کحال حموی ، صلاح الدین بن یوسف ؛  ریاض مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه   ، ۱۹۸۷م .=۱۴۰۷ ق .=۱۳۶۴ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
Mursid (Goz Hastaliklar )
Muhammed bin Mahmud-i Sirvani ؛  آنکارا Ankara Kultur Merkezi Baskanligi   ، 2004=1383
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جلاء العیون
شلمیر، یوهان ال ؛  تهران [مدرسه دارالفنون ]   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نتیجه الفکرفی علاج امراض البصر
القیسی ، احمدبن عثمان بن هبه الله بن احمدابن هبه الله المقدسی ، ؛  لندن موسسه الفرقان للتراث الاسلامی   ، ۱۹۹۸م =۱۴۱۹ ه =۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نهایه الافکارونزهه الابصار(جلد ۱و۲)
حریری ، عبدالله ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب نورالعیون وجامع الفنون
صلاح الدین بن یوسف کحال ، قرن ۷ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طب العیون فی الحضاره الاسلامیه اسس و اکتشافات
حربی ، خالد ؛  اسکندریه مکتب الجامعی الحدیث   ، ۲۰۱۱م .=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شرایط جراحی (طب شاهرخی )
ابوزین ، کحال ، قرن ۹ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکحاله ( طب العیون )
مجوسی ، علی بن عباس ؛  دمشق وزارت الثقافه   ، ۱۹۹۷م .=۱۴۱۸ ق .=۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3