مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ی‍از - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍از - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
وه‍ب‍ه‌، ح‍س‍ام‌
رزق‌، ه‍ی‍ام‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍ود
ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ق‍ا
 
ناشر:
دار ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌
دار ال‍ح‍ک‍ای‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ش‍ب‍اب‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌
دار ال‍ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
البصل
عید، محمد السقا ؛  مصر دار الیقین   ، ۲۰۱۱=۱۴۳۲=۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خیر الداء فی الثوم و البصل و العسل و الحبه السودا
عبدالله ، محمد محمود ؛  اسکندریه موسسه شباب الجامعه   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
البصل الخصائص و الفوائد
وهبه ، حسام ؛  بیروت دار الحکایات   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسرار العلاج بالنباتات البصلیه
رزق ، هیام ؛  بیروت دار القلم   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک