مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ح‍ج‍ام‍ت‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
زاوش‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍ر، آت‍ی‍لا
آل‌ ق‍ی‍س‌، ق‍ی‍س‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
طب‍ی‍ب‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
دف‍اع‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درع الصحه
طبیب تهرانی ، محمد کاظم بن محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حفظالبدن : رساله ای کهن در باب بهداشت تن (متن کهن شده ششم هجری )
فخر رازی ، محمد بن عمر ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی در ایران قدیم
زاوش ، محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی
دفاع ، علی عبدالله ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الحیل بنوموسی بن شاکر: تحلیل از منظر مهندسی کنترل
بیر، آتیلا ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزارش صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
سلامت و باورهای عامیانه در عصر قاجار
شفیعی ، سمیه ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
شخصیه العدد :ابن ماسویه و طب العیون ( ۲۴۳-۰۰۰هجری )
آل قیس ، قیس ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
واژه های دارویی و درون مایه های پزشکی در آثار عطار
بهمنی مطلق ، یدالله ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک